Je-li v duši byť jen trocha pýchy, Duch Svatý do ní nikdy nevstoupí

Neděle, 5. ledna 2014 v 19:34

Má vroucně milovaná dcero, když oheň Ducha Svatého vstoupí do duše nějaké osoby, pak její první reakcí je pláč. Druhou je pocit ohromení. Třetí reakcí je uvědomění si, že něco zázračného – vnitřní poznání Boží Pravdy a všeho, co si On přeje – potkalo tuto duši. Náhle sestoupí pokoj, stejně jako pronikavé pochopení tajemství Boží existence – Boží Lásky. Všechno, co je podle Božího Slova se stane jasným.

Jen ti, kdo odevzdali svou vůli Bohu a zbavili se vší lidské pýchy a čistě rozumového chápání a předali je Jemu, jsou schopni dostat tento dar Ducha Svatého. Je-li v duši byť jen trocha pýchy, Duch Svatý do ní nikdy nevstoupí.

Jen ti, kdo upřímně věří, že Bůh je všemocný a že člověk není nic, a nehoden stát před Ním, mohou odevzdat svou vůli. Jen těm, kdo jsou ochotní dělat vše, co je od nich vyžadováno, činit svatou Boží vůli podle jeho Slova, může být dán dar hlásat Slovo, které bude mít skutečný účinek.

Každý, kdo tvrdí, že hlásá Pravdu a říká, že je veden Duchem Svatým, se nikdy nebude chlubit svou důležitostí. Nebude nikdy přitahovat pozornost ke svým schopnostem, znalostem, své svatosti nebo pokoře. Neboť když to člověk dělá ve svatém jménu Boha, nebyl požehnán Duchem ohně – plamenem, který zapaluje srdce lidí, aby s láskou odpověděli Božímu Slovu.

Během času mého pobytu na zemi jsem dal jasně na srozuměnou všem, že ten, kdo se povyšuje přede Mnou, bude vyvržen do pustiny. Ten, kdo se pokoří přede Mnou, bude povýšen.

Váš Ježíš