Je pouze jedna cesta k Bohu, a to skrze Mne, Ježíše Krista. Není jiné cesty.

Pátek, 18. dubna 2014 v 23:24

Má vroucně milovaná dcero, svět znovu povstane z popela, z krveprolití. Slibuji, že smetu mor antikrista z povrchu země. Zničím Boží nepřátele a ty, kdo jsou zodpovědní za to, že přivodili bídu, nespravedlnost a utrpení Božím dětem.

Zlo, které dnes svírá srdce lidí v každé části světa, bere na sebe různé podoby. V jeho brutální formě jsou lidé mučeni, vražděni a surově trestáni. Jindy lidé musí snášet velká strádání, včetně nedostatku potravy, bydlení a strašnou chudobu, zatímco jejich vůdci jim zhltnou všechna jejich práva. Pak jsou nespravedlivé zákony zvýhodňující mocné, boháče činící bohatšími a chudé chudšími, kde se málo milosrdenství a lásky dostává těm nejnuznějším. Nakonec je pronásledování křesťanů – mých následovníků – po celém světě. Je jimi pohrdáno více než všemi ostatními a strašně trpí pro mé jméno. Křesťané jsou nenáviděni následovníky Zlého, který používá své agenty, aby je umlčeli různými způsoby. Mnoho z jejich plánů zahrnuje cenzuru, nebo právo otevřeně Mně vyznávat svou věrnost. A zatímco dnešní vlády budou pevně bránit práva každé jiné víry, nebo občanské právo, nebudou nakloněny právům křesťanů.

Křesťanům bude brzy zakázáno praktikovat svou víru na veřejných místech, ve školách, universitách a nakonec v Božích chrámech. Můžete si říct – to určitě nebude možné – bránit křesťanům vykonávat svou víru v jejich vlastních chrámech? Dojde k tomu tím nejlstivějším způsobem, kdy milióny budou podvedeny, aniž by si toho všimly, až bude každý jednotlivý detail Slova, jak je známe dnes, změněn, proběhne to ale v tichosti. Pouze pozorní si všimnou změn a po chvíli bude přijatelné otevřít všechny křesťanské kostely a přivítat každou víru, včetně těch, které ve Mne nevěří. Přesto ne všichni, kdo neuctívají Trojjediného Boha, budou nuceni vstoupit do jednotné světové církve. Nikoliv. Budou to křesťané, kteří budou přivedeni k zbožňování pohanství, které bude opatrně uvedeno jako nová církev a která přijme novou podobu „přijímání” – církev pro všechny – kde Já, Ježíš Kristus, už nebudu ústřední postavou.

Od tohoto roku začnou mizet mé kříže, a zatímco mé církve a ti, kdo říkají, že Mi slouží, budou mluvit o důležitosti humanismu, neuslyšíte už promlouvat o důležitosti odevzdat se Mně, Ježíši Kristu, svému Spasiteli. Nebudete proto připraveni na věčnou spásu. Důležitost následovat moji cestu k Otci už nebude zmíněna, ani o důležitosti svatých svátostí se nebude mluvit. Místo toho vám budou vykládat o důležitosti starat se o potřeby a blaho jiných, což bude použito jako náhražka za mé uctívání. Já jsem církev. Mé Tělo je má církev, ale časem budu úplně odložen bokem. Hlavy budete mít plné nepravd. Řeknou vám o všech druzích cest, které jsou nutné, aby vás přivedly blíže k Bohu. Ale každá cesta, o níž vám řeknou, že se jí máte vydat, bude v opačném směru.

Vězte nyní, že je jen jedna Pravda. Je pouze jedna cesta k Bohu, a to skrze Mne, Ježíše Krista. Není jiné cesty.

Váš Ježíš