Jedno z nejnaléhavějších poselství Boha Otce lidstvu

Úterý, 2. srpna 2011 v 20:15

Přicházím ve jménu mého Syna, Ježíše Krista. Jsem Bůh Otec a přeji si mluvit k celému světu. Je v mém úmyslu zadržet přísnost Velkého trestu, abych dal lidstvu příležitost otevřít srdce pravdě o mé existenci. Mé drahé děti musí vědět, že Já jsem nejdříve Bůh milosrdenství a až pak Bůh spravedlnosti.

Mé milosrdenství bylo mimořádně rozšířeno. Kvůli síle modliteb zadržím v milosrdenství svou ruku, aby člověk mohl zmírnit nenávist, která se projevuje v tolika duších po celém světě.

Dejte pozor, mé děti, když vás varuji, že pokud nezastavíte šíření hříchu, dopadne na vás trest, jenž zničí velkou část lidstva. Takový trest nebyl na zemi viděn od dnů potopy, která zničila svět za času Noe.

Už déle nedovolím mým nevděčným dětem ničit ty, kdo Mi projevili poslušnost a věrnost. Ani se nebudu držet zpátky, abych dovolil novému světovému řádu pošpinit mé stvoření, mé děti, moji zemi.

Dbejte nyní toho, že lidstvu bylo teď dáno jedno z posledních varování. Odvraťte se nyní od cesty hříchu a budete zachráněni. Odvraťte se od vašeho slepého uctívání pokušení Satana a jeho svůdných kouzel, které vás přitahují prostřednictvím sebelásky a materiálních zázraků. Budete-li pokračovat v znesvěcování tohoto krásného světa, stvořeného z lásky k vám, jak to dosud děláte, pak z něj nezůstane nic, abyste mu nemohli dále škodit.

Já jsem Bůh lásky, pomalý v hněvu, ale má trpělivost se vyčerpává. Ti, kteří budou pokračovat v mrzačení a ničení mých dětí válkou a vládou nad světovými financemi ať vědí, že jejich dny jsou sečteny. Teď budete mít poslední příležitost k vykoupení. Pokud neodpovíte patřičným způsobem během mého velkého daru milosrdenství, jímž je Varování, pak vy a vaši přisluhovači budou zničeni.

Má sláva bude zjevena každému muži, ženě a dítěti. Ti, kteří si vybrali cestu do mého království, budou mít nikdy nekončící život. Ti, kteří si ji nezvolí, zakusí temnotu, jakou si nikdy nemohli představit, ani chtít.

Stoupenci Satana, vědomě se klanící jeho zkaženosti, slyšte nyní můj slib: Vám, mým ztraceným dětem, bude nabídnuta ještě jednou ruka lásky a míru během Varování. Chopte se jí, neboť bude vaším záchranným lanem zpět do lůna mé lásky. Ignorujte mé prosby a budete trpět věčně a nikdy se nevrátíte do středu mé vroucně milované rodiny.

Toto je nyní, má dcero, jedno z nejdůležitějších varování k záchraně tvých bratrů a sester od mučivých ohňů věčného zatracení.

Král Nejvyšší

Bůh – Všemohoucí Otec