Jen se tváří, že chápou, co znamená můj Druhý příchod

Středa, 12. února 2014 v 23:00

Má vroucně milovaná dcero, jak dlouho si člověk myslel, že budu čekat, než s ním začnu znovu komunikovat před svým Druhým příchodem? Myslel si, že to udělám rok dopředu? Měsíc dopředu? Týden dopředu? Nebo byl přesvědčen, že bych jej vůbec nevaroval?

Před mým narozením byl světu slíben Mesiáš. Můj Otec mluvil skrze proroky, aby lidé dostali naději, moudrost a milost přijmout Slovo Boží, a byli tak připraveni na můj příchod. Naslouchali? Mnozí ano a připravovali se na můj čas. Žel, nebyli připraveni, když jsem se narodil. Pak jim předával Slovo Jan Křtitel a varoval je, aby se připravili. Byli připraveni? Ne, protože mu nevěřili. A přesto byli mnozí zachráněni, protože skrze mou smrt na kříži, zaviněnou tím, že Mě odmítli, jsem je vykoupil v očích mého Otce.

Tehdy jich tak mnoho bojovalo proti mé misi a přesto Mě mnozí následovali. Nyní je svět připravován znovu, díky lásce mého Otce ke všem jeho dětem. Tentokrát to bude ještě těžší. I přes veškeré povědomí o Mně, stále budou odmítat přijmout, že Bůh zasahuje a připravuje je skrze svého proroka. Čím více se vzdálí od Boha, tím méně vědí o mém slibu. Jen se tváří, že chápou, co znamená můj Druhý příchod, protože mnozí z nich ve skutečnosti o tom nevědí vůbec nic.

Tentokrát jim nezbude moc na vybranou, uvidí jen znamení, kterých budou muset být svědky, protože Já zjevím vše. Když řeknu, že se něco stane a stane se, budou dál popírat, že prorocká slova vyšla z mých úst. Až spatří zemi se deformovat, otřásat a další vylité tresty na sebe dopadat, stále budou tvrdit, že to lze vědecky zdůvodnit.

Až velké odpadlictví pohltí svět a rozdrtí křesťanství ve prospěch pohanství, řeknou snad, že je to dobrá věc? Odpověď je ano. Bude-li moje přítomnost lidmi o tolik méně uctívána, jaká naděje potom zbude světu proti Satanovi? Proto vás můj Otec připravuje nyní, protože On se nikdy nevzdá v přípravě svých dětí na své velké milosrdenství.

Příprava lidstva bude pokračovat a svět obdrží Pravdu k záchraně člověka před konečným zničením. Můj čas je blízko a celé lidstvo si musí vyhradit čas, potřebný k přípravě svých duší. Časem nesmí být nikdy plýtváno, připravujete-li se Mě uvítat. Nesmíte nikdy znevažovat Slovo předané Božímu proroku. Pokud to uděláte, dáte facku Mně, svému Ježíši.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus