Již brzy zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám říkal v roce 2010

Pátek, 3. října 2014 v 15:10

Má vroucně milovaná dcero, věnuj pozornost mému slibu. Přijdu znovu zvěstovat nový začátek, nový svět bez konce. Všichni, kdo přijmou Boží milost, až vyliji své milosrdenství na celý svět, budou mít účast na mém království.

Dal jsem lidem všechna znamení, všechna varování a každou milost, aby si připravili své duše. Někteří slyšeli Slovo Boží, jak bylo ustanoveno ve svatých evangeliích a věnovali mu pozornost. Jiní slyšeli a viděli Pravdu, ale odmítají ji přijmout. Brzy přijde den, kdy plná Pravda a důkaz toho, kdo Já jsem, budou odhaleny a hříšníkům bude poskytnut stejný čas, aby učinili své vlastní rozhodnutí podle své svobodné vůle. Ani jeden z vás nebude nucen přijmout mé milosrdenství, protože jen vy můžete učinit toto rozhodnutí. Jiní odmítnou přinést svědectví Pravdě, i když ji budou jasně vidět. Žel, ti budou ztracení. Ostatní před tím, než se Mi zavážou věrností, budou potřebovat čas, ale ten čas, potom, co se Varování uskuteční, bude krátký.

Přicházím vám nyní povědět o událostech, které vám odhalí znamení těchto časů a o mé přítomnosti v této misi. V mnoha národech uvidíte bouře, které budou trvat týdny. Brzy zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám řekl v roce 2010. Spatříte ruku Boha v jeho božské spravedlnosti, až dopustí, aby ti, kdo Mu slouží v jeho církvi, byli vystaveni pokušení. Až se splní tato i všechna ostatní proroctví, počkám. A pak přijde Varování. Přijde brzy před Velkým dnem, kdy můj slib přijít znovu, bude konečně naplněn.

Musíte důvěřovat v moji dobrotu, v mou lásku a milosrdenství. Uděláte-li to, budete dost silní čelit každé zkoušce i urážkám, jimž budete vystaveni v mém jménu a vytrvat v milosti, zůstat věrni mému svatému Slovu.

Zůstaňte v pokoji a v naději, neboť má láska k vám a vaše láska ke Mně zničí zlo, které ovládlo duše těch, kteří se ode Mne oddělili.

Váš Ježíš