Každé slovo, které vyslovíš v této misi, pochází ode Mne. Každý čin, který uděláš, pochází ode Mne.

Pátek, 17. ledna 2014 v 20:42

Má vroucně milovaná dcero, buď klidná pokaždé, když čelíš mnoha překážkám, s nimiž se ty a všichni moji následovníci každý den setkáváte v této práci pro záchranu duší.

Měj stále na paměti, že Satan nepřestane soužit tuto i jiné mise, které jsou pravé, protože vycházejí od Boha. Pravé mise, kterým žehnám dnes, i ty, jimž jsem žehnal po staletí, vždy trpěly kvůli odporu, se kterým se setkaly.

Jen mise, které skutečně pocházejí od Boha, přitahují takovou nenávist. Jen praví proroci přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek proroků, během času mého pobytu na zemi, jsem vzbudil takovou nenávist, jakou si na Mne vylili. A teď právě ty, můj poslední prorok, vyvoláš takovou nenávist, již dlouho neviděnou – přestože i jiní, podobně jako ty, v nedávné době trpěli.

Budeš-li muset ve jménu Boha snášet protivenství, potom věz, že bude toho nejhoršího druhu, když Nejsvětější Trojice předkládá lidstvu Slovo skrze proroka. Jen s Božím přispěním bude ti dáno, abys v hrůze neutekla. Můj Otec tě ochraňuje, má maličká, a tak si vždy musíš razit cestu vpřed ve vědomí, že On touží po duších – pro každé slovo, které vychází z tvých úst, pro každé slovo, napsané tvou rukou a pro každou duši, kterou se snažíš dosáhnout. Všechno toto utrpení Mi přinese více duší.

Buď si jistá, že čas k mému návratu, abych si vyžádal můj trůn, je blízko a jak se ten Den blíží, bude použita kdejaká taktika, abys v této misi klopýtla. Svrhnou na tebe všemožnou lež, hodí každý kámen, tvým údělem bude veškeré trápení a kdekterý nepřítel Boží bude na tvých cestách, kamkoliv se obrátíš. Ale jako Vykupitel lidstva zajistím, že každé trní bude pečlivě odstraněno, každý kámen hozen stranou, každá cesta vyčištěna, abys úspěšně přinesla mé Slovo světu v čase, kdy budu prakticky zapomenut.

Kráčím s tebou, má dcero. Kladu ti svou paži na levé rameno na ochranu před zlem a provedu tě všemi cestami. Každé slovo, které vyslovíš na této misi, pochází ode Mne. Každý skutek, který učiníš, pochází ode Mne. Každé utrpení, které snášíš, je moje. Tvá vůle je moje, neboť jsi Mi ji odevzdala a Já nyní sídlím zcela v tobě. Když ti ublíží, urazí Mne. Když tě zesměšňují, popírají Pravdu. Když popírají Slovo, popírají Mne, ale když přijímají mé Slovo, dávané tobě, stávají se částí Mne, a tak jim také bude dána má ochrana.

Jdi, má dcero, a nedělej si žádné starosti, projevují-li ti nenávist ve tvém poslání, protože ty i všichni, kdo slyší mé volání, pak už nebudou na pochybách, kdo je ten, kterému odporují. Nejsi to ty, ale Já, Ježíš Kristus, koho odstrkují. Když jsi pro Mne, se Mnou, ve Mně, a říkáš mé Slovo – jsi pravým Božím dítětem.

Váš Ježíš