Když se lidská vůle střetne s vůlí Boží, pak obě strany velmi bolestně trpí

Neděle, 23. února 2014 v 16:03

Má vroucně milovaná dcero, když se lidská vůle střetne s vůlí Boží, pak obě strany velmi bolestně trpí. Člověku byl mým Otcem udělen dar svobodné vůle a proto má svobodu činit v životě takové volby, jaké si přeje a Bůh nebude nikdy zasahovat do tohoto daru z nebe. Avšak pro ty, kdo si přejí sloužit Mi plně s úmyslem pomáhat Mi zachránit duše ostatních a darují Mi dar své svobodné vůle, to bude velice obtížná cesta.

Když Mi odevzdáte svou svobodnou vůli, abych učinil, co je třeba pro spásu duší, utrpení, které budete muset snášet, bude velmi kruté. Protože vaše vůle vám už nebude více patřit, a vzhledem k tomu, že lidská povaha je taková, jaká je, znamená to, že dojde k zápasu mezi lidskou svobodnou vůlí a vůlí Boží. Mnozí lidé, kteří Mě milují a chtějí vykonávat Boží vůli ve svých životech, se budou vždy vzpírat. Abyste uspokojili Boží vůli, duše se musí vzdát veškerého pocitu pýchy a potřeby uspokojit své vlastní osobní touhy. Bohu můžete opravdově sloužit, pokud Mu zcela důvěřujete a nabídnete Mu všechna vaše soužení a utrpení pro dobro všech.

Když dobře smýšlející lidé sloužící Bohu a snažící se žít své životy tak, jak jim nařídil, vypadnou z milosti, cítí se zahanbeni. Poníženi, že se vyhýbali Bohu, a protože Ho zklamali svým sobectvím, pocity sebeúcty nebo arogance, skrývají své tváře před Božím Světlem. Jsou-li osvíceni Pravdou, tyto duše mohou, náhle a bez varování, začít pochybovat o své víře. V jedné minutě milují Boha celým srdcem a zcela se odevzdají do jeho péče a v další minutě se odříznou od zdroje Světla. Následně tato osoba, používajíc lidský rozum, diktuje Bohu, co je připravena udělat, aby Mu sloužila, a to obvykle za svých vlastních podmínek. Ano, tato duše může Bohu říct: „Budu Ti sloužit, ale pod podmínkou, že mi poskytneš tuto a tamtu laskavost.“ Cožpak nevíte, že nemůžete sloužit dvěma pánům, protože je pouze jediný Bůh a velí On? Bůh je Pán všeho, co je a bude. Člověk je zde, aby Bohu sloužil, ale přesto Bůh udělá vše, co může, aby svým dětem poskytl útěchu.

Když shledáte, že začínáte o Bohu pochybovat nebo ztrácet důvěru v jeho lásku nebo slib, pak se musíte modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (137), která bude známá jako Modlitba obnovy:

Modlitba obnovy

Ó, Všemohoucí Bože, ó Bože Nejvyšší, shlédni na mne, svého pokorného služebníka s láskou a soucitem ve svém srdci. Navrať mě do svého Světla.

Pozvedni mě zpět do tvé přízně. Naplň mě milostí, abych se Ti mohl nabídnout v pokorné služebnosti a v souladu s tvou nejsvětější vůlí.

Zbav mě hříchu pýchy a všeho, co Tě uráží, a pomoz mi Tě milovat hlubokou a stálou touhou Ti sloužit po všechny mé dny na věky věků. Amen.

Prosím, pamatujte, že je velmi snadné obrátit se k Bohu zády a stačí jediná osoba, aby zasadila do vaší mysli pochybnosti o Boží dobrotě a jeho velkém milosrdenství ke všem jeho dětem.

Vyžaduje to velkou odvahu a houževnatost, zůstat věrný Božímu Slovu, ale bez toho, že byste prosili o milost Mu řádně sloužit, nedokážete to zvládnout sami.

Váš Ježíš