Když se snažíte přepisovat Slovo Boží, jste vinni rouháním

Pondělí, 30. prosince 2013 v 20:06

Má vroucně milovaná dcero, když zpochybňujete mou autoritu, zříkáte se Pravdy. Když napadáte mé Slovo, vytesané do kamene, pak odmítáte Pravdu. Když se snažíte přepisovat Slovo Boží, jste vinni rouháním. Svět byl varován, že nikdo – ani posvěcený služebník, ani vybraná duše, ani prorok, nemůže nikdy přidat, nebo odebrat ze Slova ustanoveného v Knize mého Otce. Přesto se právě toto stane, až ti, kdo prohlašují, že jsou vyvolení vůdci v mé církvi na zemi, budou manipulovat s Pravdou. Tento den je velmi blízko. Je to den, před kterým jste byli varováni. Protože kdokoliv, kdo se odváží zasahovat do Slova, říká, že je nad Bohem. Kdo tvrdí, že je nad Bohem svým jednáním nebo skutky, nemůže být nikdy mým zástupcem.

Kvůli slabé víře člověka a chatrných znalostí Nového zákona, budou mnozí oklamáni k přijetí kacířství za Pravdu. To bude jejich pádem.

Můj zásah přijde skrze hojné vylití Ducha Svatého k osvícení těch, kdo Mi zůstávají věrni. A nastane tato zkouška: Věříte-li skutečně v mou existenci, mé poslání, mé ukřižování, mé vzkříšení z mrtvých a slib spásy, pak nezpochybníte nikdy mé Slovo, dané vám v Bibli svaté. Uvěříte-li, byť jen na minutu, že bych dal požehnání jakémukoliv novému výkladu mých evangelií, Božích přikázání a všeho, co jsem vás učil, aby to vyhovovalo moderní společnosti, pak se velmi mýlíte.

Den, kdy vůdce, jenž tvrdí, že vede mou církev na zemi, vám řekne, že jisté hříchy už nejsou důležité, je dnem začátku konce. Neboť to bude den, na který si musíte dát pozor. Bude to den, kdy má církev vstoupí do období temnoty. Od tohoto dne nesmíte nikdy podlehnout pokušení zapřít Mne – popřít Pravdu. Lži nemohou Pravdu nikdy nahradit.

Váš Ježíš