Ke globálnímu obrácení dojde brzy

Neděle, 6. února 2011 v 13:40

Má vroucně milovaná dcero, toto je jedno z posledních poselství, které budou přidány k první části mých svatých spisů, obsažených v knize „VAROVÁNÍ“.

Moje milované děti, díky trestům si už brzy budete vědomi mé existence. Velmi brzy bude tento dar ve stejné míře dán těm, kteří věří ve Všemohoucího Boha i ateistům a jim podobným, ještě před tím, než přijde slavný den, kdy se vrátím soudit.

Tato velká událost otevře vaše srdce a vy budete v posvátné úctě hledět na úžasnou lásku, kterou vám tímto činem milosrdenství dávám. Mnozí z vás neuznávají skutečnost, že Já i můj Věčný Otec existujeme. Musíte však pochopit, že pro mnoho z vás, nevinných duší, moje milosrdenství, během Varování, dosáhne až k vám.

Nebude záležet na tom, jakým jménem Mě budete chtít nazývat, protože vaše duše budou proniknuty novým porozuměním. Děkujte až se tak stane, neboť tento trest bude vaší spásou.

Po této události všichni věřící spolu s těmi, kteří se obrátí, protože konečně pochopí Pravdu, vytvoří moji novou armádu na zemi. Každý jeden z vás, kdo bude hledat odpuštění potom, co se vyjeví jeho hříchy, se bude snažit šířit Pravdu mezi těmi, kteří budou setrvávat v duchovní tmě.

Tento dar, mé děti, vás bude zraňovat, až vás budou zesměšňovat pro mé jméno. Buďte rády, že se tak stane, neboť i když tato zkušenost bude bolestivá, získáte jistotu, že patříte mezi moje pravé následovníky. Až přijde čas, sejdete se se Mnou v ráji. Nikdy nemějte strach ze své víry, moji milovaní. Kdybyste jen na krátký okamžik uviděli tu nepopsatelnou nádheru, kterou pro vás v ráji vytvořil můj Otec, vaše lidské oči by nebyly schopny snést to světlo a tu nádheru. Jen jediný krátký letmý pohled a i přes vaše pouto k zemi – byť je krásná, protože ji stejně tak stvořil Bůh – velmi byste prosili o příchod doby, kdy se budete moci připojit ke Mně v ráji.

Poselství lásky pro ateisty

Pamatujte na toto moje poslední poučení. Ateisté, ať už se nacházíte kdekoliv, naslouchejte nyní tomuto poselství, přestože může znít tvrdě. Každé z mých dětí na této zemi pociťuje v některém úseku svého života lásku. Když cítíte lásku ve svých srdcích, nemůžete ji vidět, ani se ji dotknout a stejně tak je pro vás těžké ji popsat. Věda nemá žádnou dostupnou metodu, která by ji byla schopna vyhodnotit. Láska vás učí pokoře. Láska vám vkládá do srdce šlechetnost. Kvůli lásce jste schopni přinést velkou oběť. Láska vás zmate, ale i uchvátí. Láska není dílem člověka. Je Božím darem. Láska má jen jediný zdroj. Láska je Bůh. Bůh je Láska. Je to tak jednoduché. Otevřete svoje srdce pro čistou lásku, kterou Já a můj Věčný Otec chováme ke každému jednomu z vás. Dívejte se na Mne jako dítě, které se dívá na své rodiče. Volejte Mě a Já naplním vaše srdce. Když se tak stane, už nikdy se nebudete chtít vrátit zpět.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus