Klíče od mého království, od světa, který přichází, už byly připraveny

Úterý, 14. října 2014 v 18:15

Má vroucně milovaná dcero, vše, co jsem odhalil světu skrze tato poselství, se naplní. Mnozí z těch, kdo znají tato poselství, budou naneštěstí pokračovat v potlačování mého Slova. Jiní, kteří tato poselství neznají, se budou stavět proti mému Slovu, které dostali ve svatých evangeliích.

Volám ke všem, kdo jdou se Mnou na této zemi, a prosím je, aby Mi důvěřovali. Žijte mým Slovem a nezemřete. Žijte svůj život v souladu s Pravdou a Já vyliji velké milosti na vás a na ty, jejichž jména Mi předáte. Až se svět ponoří do temnoty – až války propuknou všude a nemoc a hladomor sevřou lidstvo – přijde můj zásah. Ochráním všechny, kdo se zasvětili mému Nejsvětějšímu Srdci. Povznesu ty, jimž by mohlo ztěžknout srdce a přinesu mír a pokoj duše těm, kteří Mě o tyto dary prosí.

Pouze Já, Ježíš Kristus, dokážu nadlehčit vaše břímě. Pouze Já dokážu porazit vaše nepřátele a ty, co zneužívají moci a vlivu k vašemu zničení pro svůj vlastní zisk. Jen vy, moji milovaní následovníci, Mi můžete přinést duše těch, kteří Mě odmítají, zavrhují Mě a popírají. Mnozí z nich ke Mně nikdy nepřijdou, i když je vítám ve svém milosrdenství.

Musíte vytrvat v modlitbách, které jste dostali. Zůstaňte blízko Mne, neboť když tak učiníte, bude vám dána všechna ochrana před zlem. Musíte být silní, odvážní a zůstat klidní, neboť Já vždy zůstanu po vašem boku. Půjdu s vámi a podržím vás. Utěším vás. Otřu vám každou slzu a brzy vás a vaše milované sevřu ve své milující náruči.

Klíče od mého království, od světa, který přichází, už byly připraveny a vyčleněny všem, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých. Ale mé milosrdenství je tak velké, že v mém Novém ráji přivítám i ty, jejichž jména v ní nejsou, pokud Mi tyto duše přivedete svými modlitbami.

Váš milovaný Ježíš