Krása člověka, stvořeného v živoucí obraz Boha, je nepopsatelná

Středa, 24. září 2014 v 15:05

Má vroucně milovaná dcero, stejně tak, jako byla moje milovaná Matka vybrána Bohem ke zvěstování příchodu Mesiáše, je také povolána připravit lidstvo na můj Druhý příchod.

Byla povýšena do nejvyšší nebeské hierarchie a mým Věčným Otcem jí byla udělena velká moc. Nicméně zůstává, jako byla tehdy, jako je nyní a vždy bude – oddanou a pokornou služebnicí Boha. Slouží Mu v jeho plánu pozvednout člověka do dokonalého stavu, ve kterém měl být.

Krása člověka, stvořeného v živoucí obraz Boha, je nepopsatelná. Žádný muž, žena, nebo dítě na této zemi, nejde srovnat s tím, co bylo stvořeno, když Bůh přivedl na svět Adama a Evu. Hřích byl jejich pádem a Lucifer jejich nepřítelem. Tehdy byl tento dokonalý stav zničen. Poskvrněni hříchem, lidé nikdy znovu nedosáhnou tohoto dokonalého stavu, dokud had a všichni, kteří ho uctívají, nebudou vyhnáni. Dokud ten den nepřijde, krása lidského těla a duše zůstane zkalená.

Lidé jsou největší láskou Boha. Andělé jsou jeho sluhové a také musí projevit lásku k Božím tvorům. Láska Boha ke své rodině přesahuje vše, co stvořil, a dokud nezíská duše svých dětí zpět, nikdy si neodpočine. Bůh dopustí mnohá trápení, ponížení a neštěstí, která jsou všechna způsobena nenávistí toho, jehož si nejvíc vážil – bývalého archanděla Lucifera, který se stal Satanem. Padlý kvůli své žárlivosti, pýše a sebelásce, způsobil mému Otci největší představitelnou bolest. A dnes, stejně jako tehdy, stále dělá totéž.

Věrní andělé mého Otce, všichni svatí, a má milovaná Matka, vytvořili pouto, které nemůže být nikdy rozbito. Cokoliv můj Otec nařídí, je jeho elitní hierarchií vykonáno. Nikdo nediskutuje. Cokoliv můj Otec požaduje, je správné a nejúčinnější. Takto může být lidský rod zachráněn od prokletí Zlého. Je to výsadní právo Boha. Nikdo by se Ho neodvážil nikdy zpochybnit. V poslední fázi svého konečného záměru, v níž přivede svůj plán spásy ke konci, zasáhne mnoha způsoby.

Titul mé Matky „Matka Spásy“, poslední, který jí byl dán Věčným Otcem, Bohem Nejvyšším, není náhoda. Byla poslána, aby varovala svět a připravila jej na poslední útok Zlého proti lidskému rodu. Byl jí dán tento úkol a Já prosím, abyste to přijali a vždy odpovídali na její volání o modlitby.

Nejsvětější Trojice přinese mnohá požehnání těm, kteří odpovědí na tuto poslední misi z nebe – Misi spásy. Přijměte s díky, že taková laskavost byla lidstvu prokázána s láskou a dobrotivostí srdce.

Váš milovaný Ježíš