Křesťanství bude nenáviděné, protože bude považováno za překážku osobní svobody

Pondělí, 11. srpna 2014 v 19:36

Má vroucně milovaná dcero, svět je zaplavován novou podobou spirituality, obsahující víru ve vyšší bytost – tu, kterou nazývají „kristus“ – ale nejsem to Já, Ježíš Kristus, kterého mají na mysli. Satan, v podobě Lucifera, zmiňovaný jako Král světla, není zbožňován jako zlá bytost, ale jako někdo, kdo koná skutky pro Boha. Této ideologii dávají přednost tajné sekty, které si stanovily za cíl zničit křesťanství. Mnozí budou zataženi z touhy po vzrušení do okultismu a magických praktik. Jakmile tam budou vtaženi, stanou se pěšáky a časem posedlými Zlým.

Mnoho lidí hladoví po duchovním uspokojení a touží po pokoji. Jakákoliv ideologie, která tvrdí, že jim přinese sebenaplnění, pokoj, klid a hlubší pochopení svého lidství, bude pro ně přitažlivá. Mnohým se však bude příčit následovat Mne, Ježíše Krista, protože Mne společnost zatratila až do hlubin země. Přesto budou uspokojeni, až budou krmeni falešným učením, že všechny cesty vedou k Bohu. To je lež, protože k Bohu můžete přijít jen skrze Mne, jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista.

Já jsem Jeden v Tom, Kdo stvořil všechny věci. Je pouze jeden Bůh a Já, Ježíš Kristus, jsem Slovo učiněné Tělem, aby se lidstvo mohlo stát znovu dokonalým. Beze Mne nemůžete nikdy dojít naplnění, ať v tomto životě, nebo v tom příštím.

Světu bude řečeno, že nejdůležitějším cílem je úsilí o svobodu – svoboda za každou cenu. Ale opravdu ctít Boha znamená ztratit vaši schopnost sloužit jen svým vlastním sobeckým zájmům, a proto bude křesťanství nenáviděné, protože bude považováno za překážku osobní svobody. Sloužit Bohu, jakémukoliv Bohu, se stane cílem mnoha lidí hledajících Pravdu. Až však bude Satan považován člověkem za božského, Bůh – ve své nekonečné spravedlnosti – zničí ty, kdo uctívají šelmu. Šelma, ukrývající se mezi elitou a mocnými, dává velkou moc těm, co šíří lež, že Já, Ježíš Kristus, neexistuji. To je největší prokletí uvalené na lidstvo Satanem a kvůli lidské slabosti člověk uvěří těmto lžím, které se řinou z úst zkažených.

Je pouze jediný Bůh. Je pouze jediná cesta k Bohu. Žádná jiná cesta, jakkoli úžasně vám může být předváděna, vás nemůže dovést k Bohu, pouze ta, která vede skrze Mne, Ježíše Krista, Spasitele světa.

Váš Ježíš