modlitby

Modlitby obsažené v této knize nejsou lidského původu. Ukazují nebeský plán Boha pro umírající svět – tak, jak bylo odevzdané v mnoha soukromých zjeveních a tento plán je obsažen v Knize Pravdy – týkající se všeho, co se stane před Druhým Příchodem Ježíše Krista.

Křížová výprava modlitby

Modlitby obsažené v této knize nejsou lidského původu. Ukazují nebeský plán Boha pro umírající svět – tak, jak bylo odevzdané v mnoha soukromých zjeveních a tento plán je obsažen v Knize Pravdy – týkající se všeho, co se stane před Druhým Příchodem Ježíše Krista.

Jak bylo za dnů narození Ježíše, Bůh poslal svého proroka Jana Křtitele, aby “vyrovnal cestu Pánu” a varoval obyvatele Izraele o tom, že proroctví Izajáše týkající se Mesiáše se brzy naplní. Janovým poselstvím bylo varovat lidi, aby se připravili na příchod Mesiáše prostřednictvím pokání a duchovního očišťování.

Dnes dostáváme ty samé pokyny, jenže tentokrát se Mesiáš brzy vrátí a my musíme být duchovně připravení, abychom jej přivítali. V opačném případě budeme překvapení až zjistíme, že stojíme před Bohem v smrtelné hanbě, s úplně odhalenými hříchy, v šoku, který nemůžeme představit natož pochopit.

Boží proroci byli během dějin odmítaní a jediný Boží syn, kterého ukřižovali ti samí lidé, kterých přišel spasit, může být příkladem takového odmítnutí. Můžeme předpokládat, že ti, kteří dnes dávají Boží poselství, ve skutečnosti je to sám Bůh, nemůžou být jinak přijati než bylo za dnů Jana Křtitele. Ale navzdory tomu je naší povinností pozorně naslouchat hlasu, který nás “volá na poušť” a volá nás abychom opustili všechno hříšné a vrátili se k našemu Stvořiteli s otevřeným srdcem, toužícím po přijetí Božího odpuštění a Jeho Milosti.

Odmítáním takových poselství či modliteb, se dostáváme do stejného nebezpečí jako ti, kteří odmítli Jana Křtitele a potom jediného Syna Božího, Ježíše Krista.

Díky přijetí Boží pravdy a jejímu následování všude kam nás dovede, můžeme být, stejně jako rodiny Noeho a Lota, ušetřeny od přicházejícího trestu, kterému bude tento posmívající a sekulární svět vystaven.

Čas běží a Ježíš k nám natahuje ruce na zmírnění, aby se neztratila žádná duše. Bez ohledu na to, jak daleko se vzdálila od Ježíše, přijetím Jeho milosrdenství a tím, že mu umožníme vstoupit do naších srdcí, můžeme stále prožívat radost ze smíření s naším Stvořitelem, když vstupujeme do věčného Božího království.

Když přijímáte modlitby sebrané v této knize, musíte otevřít svá srdce a modlit se, aby k Vám Duch Svatý promluvil, osvítil Vaše srdce a duši a udělil Vám milost rozlišovat zdroj slov, která se zde nacházejí.

Všechna poselství obsažené ve svazcích Knihy Pravdy jsou dostupná v knihkupectvích v anglickém jazyce ve Velké Británii i po celém světě. Český překlad lze zakoupit v internetovém obchodě www.echoreb.com. Jsou k dispozici i ve formě elektronické knihy – na Kindle a na podobných platformách. Český překlad v elektronické podobě není momentálně dostupný.