Láska dokáže přemoci všechny strasti, kterými trpí lidská rasa

Pondělí, 3. března 2014 v 23:37

Má vroucně milovaná dcero, myslete na Mne s láskou ve svém srdci, protože pouze láskou komunikuji se světem prostřednictvím Knihy Pravdy.

Podle příkazu mého Otce, shromažďuji všechny jeho milované děti, aby byly jedno s Ním a v Něm. Je to láska, která dovoluje tento Boží zásah. Můj Otec trpí bolestí, hněvem, netrpělivostí a pocitem marnosti kvůli skvrně hříchu, který ničí duše všech jeho dětí. Ale je to jeho neutuchající láska k vám všem, která nechává zářit Boží Světlo na zemi.

Bez toho Světla by byla pouze temnota, nikoliv jen duchovní, ale i na zemi samotné. Světlo dne by neexistovalo. Slunce by nesvítilo, ani měsíc by nerozjasňoval noc. Hvězdy by zmizely. Přesto všechny tyto dary zůstávají na svém místě díky Boží lásce. Je-li tato láska opětována, přináší mému Otci velikou radost, protože On ví, že jakmile je duch lásky přítomen v duších, dokáže překonat veškerou duševní temnotu.

Láska dokáže přemoci všechny strasti, kterými trpí lidská rasa. Láska jednoho k druhému zničí zlo. Láska k Bohu zničí Satanovu moc nad člověkem. Věrnost Božím přikázáním zdokonalí duši a na oplátku zachrání lidskou rasu od vyhnanství a oddělení od Boha.

Uchováte-li si Boží Světlo v srdcích, a je-li Boží láska k druhým přítomná ve vašich duších, pak může být a bude přemoženo každé zlo. Milujete-li Boha, ucítíte v sobě hluboký klid, neboť ukážete-li Mu svou lásku, naplní vás svými milostmi. Musíte vždy nalézat útěchu v mocné lásce, kterou má Bůh ve svém srdci ke každému z vás. Ať jste kdokoliv, ať je zármutek, který jste Mu mohli způsobit jakýkoliv, bez ohledu na to, jak jsou vaše hříchy ohavné, On vám odpustí – vždy. Vše, co musíte udělat, je volat k Němu tím, že budete prosit Mě, jeho milovaného Syna, Ježíše Krista, aby zakročil ve váš prospěch prostřednictvím smíření.

Přijďte ke Mně se svou modlitbou a řekněte:

Ježíši, veď mě pod svou ochranou k mému Otci a přines mi věčnou spásu.

Přijdete-li ke Mně s opravdovou lítostí ve vaší duši, království Boží bude vaše.

Váš Ježíš