Láska je jedinou cestou, jak přemoci nenávist. Je-li láska od Boha, nenávist nad ní nemůže zvítězit.

Pondělí, 9. června 2014 v 21:42

Má vroucně milovaná dcero, jak jen toužím dosáhnout k těm, kdo ztratili víru a k těm, kdo už ve Mne nevěří, stejně jako k nevědomým.

Tato poselství jsou pro svět – ne jen pro vyvolené, kteří Mě zdraví se všemi poctami a jejichž duše jsou plné lásky ke Mně. Miluji každého, ale v šíření Slova Božího spoléhám na věřící, aby v těch zatvrzelých, uzavřených srdcích zažehli oheň mé lásky.

Jestli Mě milujete, budete činit ostatním vše dobré, jak jsem vás učil. Budete se chovat k ostatním tak, jako Já jsem miloval vás. Budete projevovat trpělivost těm, kdo vámi pohrdají, protože nosíte znak křesťanství. Přijměte slabé: učte je mé lásce vším, co říkáte a děláte. Být křesťanem znamená prosazovat mé Slovo všemi způsoby. Nesmíte nikdy zapomenout, že má láska je božská. Mému božství nelze nic vytknout a moc Ducha Svatého je tedy nepřemožitelná, je-li přítomen v jakémkoliv mém díle. Má díla jsou mocná a budou růst a šířit se jako silný poryv větru rychlostí, která je mimo vaše chápání.

Proto, dám-li se poznat mým Slovem, mými poselstvími světu, a přijmete-li Mě – projevím velké milosrdenství všem, kteří ochotně pozvednou můj kalich. Přijmete-li dary, které vám dávám a použijete-li je, jak si přeji, pro dobro ostatních, pak se uskuteční velké zázraky obrácení. Má láska, přijmete-li ji ode Mne, se rozšíří na ostatní. Když ostatní obdrží vaši lásku, také oni poznají, odkud pochází.

Vstoupí-li má láska do vaší duše z moci Ducha Svatého, přiměje vás pokleknout přede Mnou a k radostnému pláči. Nemylte se, poznáte Boží lásku okamžitě, když pronikne vaše srdce mocí Ducha Utěšitele. Pak pochopíte moc lásky, neboť Já jsem Láska. Já jsem moc, před kterou každý démon, každý padlý anděl i Satan sám, padnou na zem v bolesti, neboť nade Mnou nemají žádnou moc.

Když umožníte naplnit své srdce mou láskou, i vy budete mít v sobě moc porazit každé zlo světa. Moje láska ničí moc Satana i všech jeho démonů. Má láska bude vaší zbraní proti bezbožnosti, jíž budete muset čelit, protože mluvíte v mém jménu. Přijměte mou lásku a vždy milujte mé nepřátele. Nechovejte nenávist k mým nepřátelům, neboť to je přesně to, co Zlý chce, abyste udělali, aby nenávist mohl šířit. Když se šíří láska, plodí lásku v ostatních, právě tak, jako nenávist přináší s sebou pochybnosti, strach a hněv. Láska je jedinou cestou, jak přemoci nenávist. Je-li láska od Boha, nenávist nad ní nemůže zvítězit.

Přeji si dát vám tuto modlitbu modlitební kampaně (156), aby vás ochránila před nenávistí.

Za ochranu před nenávistí

Drahý Ježíši, dej mi svou lásku a otevři mé srdce, abych přijal tvou lásku s vděčností. Mocí Ducha Svatého dej své lásce osvítit mne, abych se stal majákem tvého milosrdenství.

Zahal mě svou láskou a mojí lásce k Tobě dej oslabit veškerou nenávist, s níž se setkám při šíření zpráv o tvém Slovu. Vylij na nás své milosrdenství a odpusť těm, kdo Tě odmítají, urážejí Tě a jsou lhostejní k tvému božství a dej jim dar lásky.

Dej své lásce svítit v časech nejistoty, slabé víry, v časech zkoušek a utrpení a mocí Ducha Svatého mi pomáhej přinášet Pravdu těm, kteří tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Moji drazí následovníci, budete potřebovat mou ochranu víc, než kdy jindy, jak tato mise bude růst. Má láska vás vždy pokryje a Já se vám dám poznat prostřednictvím mého Slova, milosti Ducha Svatého a obrácení skrze modlitby, které tato mise spásy přinese světu.

Nikdy nepochybujte o mém božství nebo o Boží moci, neboť beze Mne nejste nic.

Váš Ježíš