Lidé, kteří žijí v dnešním světě, se nijak neliší od těch, kteří žili před tisíci lety

Sobota, 11. ledna 2014 v 10:48

Má vroucně milovaná dcero, přeji si, aby svět věděl, jak moc miluji člověka, protože miluji dokonce i ty nejprostší, nejztrýzněnější a nejnehodnější. Kdokoliv je přesvědčen, že stavím jakéhokoli člověka před druhého, Mě nezná. Mohu si oblíbit jisté duše, zvláště vyvolené duše, ale nemiluji je více, ani méně, než duše soužených.

Na každou duši se dívám s láskou ve svém srdci. Lpím na každém z vás, protože jste ode Mne – od mého Otce. I když mohu být uražen vaší slabostí a rozzloben vašimi špatnými záměry a touhami, má láska k Vám nikdy nezemře. Všichni hříšníci jsou Bohem milováni – bez ohledu na to, co udělali. Bůh má nejvyšší moc nad osudem každé duše a tato moc je jeho.

Jedině Já mám právo soudit. Ani jedinému člověku mezi vámi nebylo dáno toto právo. Když někdo považuje jiného za provinilým hříchem, může tuto osobu potrestat pouze trestem, nikoli smrtí. Žádný člověk, soudce, politický představitel nebo člen mé církve na zemi nemůže nikdy odsoudit člověka k smrti kvůli jeho hříchům – bez ohledu na to, jak ohavné mohou být. Žádný člověk nemůže odsoudit jiného do pekla, protože když prohlásí duši za zatracenou, pak to bude on, kdo bude místo ní zatracen, bez ohledu na to, jak mnoho svatých skutků vykonal v mém jménu.

Kolik jen času ztrácíte vzájemným odsuzováním, místo toho, abyste přijali dar, který vám byl dán – dar lásky k sobě navzájem. Milujte dar, který jste všichni dostali od Boha a který máte k rozdávání jakkoli chcete – pokud je to podle vůle mého Otce. Přesto tak mnoho těch, kdo milují Mě, Ježíše Krista, věří, že bych schválil jakýkoli čin, který podněcuje vzájemnou nenávist. Místo toho musíte vědět, že si přeji, abyste jednoduše milovali jeden druhého a zůstali pevně věrni Božímu Slovu, které je obsaženo jak ve Starém, tak v Novém zákonu.

Slovo je věčné – nemění se – nikdy. Lidé, kteří žijí v dnešním světě, se nijak neliší od těch, kteří žili před tisíci lety. Možná máte více znalostí a více informací, ale nejste o nic lepší, než jakákoli generace, která přišla před vámi. Člověk je smrtelný. Nic se v tomto ohledu nezmění, dokud Já vám nepřinesu věčný život.

Zastavte se a zamyslete se. Mé pokyny jsou stále stejné, jako ty, předané lidstvu během mého času na zemi. Jediným rozdílem nyní je, že kvůli pokrokům ve vědě je mnoho lidí přesvědčeno, že jsou větší než Bůh. Mnozí z nich tolik věří ve svou nesmrtelnost, že se rozhodli nepřijmout, že byli stvořeni Bohem. Mnozí si myslí, že mají moc přepsat Boží zákony.

Mnozí se rozhodli vztyčit novou babylonskou věž, a když tak učiní, půjde k zemi pouze jediným mávnutím ruky mého Otce. Pak si člověk uvědomí, že život může existovat pouze s Bohem a pro Boha, v souladu s Boží vůlí. Bez Boha není života.

Váš Ježíš