Má církev, má pravá církev, se bude plazit po břiše

Středa, 8. října 2014 v 20:45

Má vroucně milovaná dcero, má církev padne a ti, kdo zůstanou věrni Božím zákonům, budou kvůli tomu velmi trpět.

Má církev, má pravá církev, se bude plazit po břiše, až na ni budou vrhány všechny urážky mého božství a zákonů, ustanovených mým Věčným Otcem. Uzavřeni za branami pozlaceného vězení budou mnozí moji služebníci přinuceni spolknout kacířství. Nejen to, budou donuceni je kázat a přesvědčovat nevinné, že přepsané Slovo Boží je v dnešním světě přijatelné.

V této době se v mém Otci vzbudil zuřivý hněv, neboť velmi brzy církev – změněná k nepoznání – připraví nové obřady, nová pravidla a zvyky, takže nic se nebude podobat Mnou vybudované církvi.

Všechny tyto věci byly dovoleny mým Otcem, protože Satan zkouší víru těch, kdo jsou moji. Běda těm, kdo Mě zradí, neboť vezmou s sebou duše těch, jejichž jména byla uchovávána pro Mne. Já o tyto duše budu bojovat. A Já tyto mé nepřátele ztrestám, protože svým podvodem a prohnaností svedli duše a sebrali Mi je. Pro tyto hříchy budou pro Mne ztraceni.

Má církev vzešla z mého ledví. Dal jsem vám své Tělo ve smrti, a to se stalo mou církví. Nyní bude znesvěcena a mé Tělo bude ukřižováno znovu. Ani špetku studu nebudou cítit moji nepřátelé, neboť jejich pyšná ctižádost a sebeuspokojení nemají se Mnou nic společného.

Jak snadné je vést ty, jejichž víra je slabá. Jak snadné je vést duše se silnou vírou, protože budou mít strach bránit Pravdu. Bude to jen zbytek a ti, se skutečnou věrností mému Slovu, kteří zůstanou věrni mé církvi. A díky nim má církev nikdy nezahyne.

Váš Ježíš