Má láska, mé milosrdenství a můj soucit budou pro vás spasitelnými milostmi

Středa, 14. května 2014 v 23:30

Má vroucně milovaná dcero, milosti, které nabízím světu, obrátí nevěřící v mé oddané následovníky. Budou okamžitě obráceni a padnou přede Mnou na zem v láskyplné služebnosti.

Ti, kdo Mě celým svým životem zradili a odstrčili, vystoupí a budou Mě prosit, abych je přijal za své. Avšak zachránit ty, kteří strojili úklady proti mému Slovu, bude nejtěžší. Neboť jsou si více vědomi významu mého Slova než nevzdělaní, a přesto se je vědomě snaží přepisovat, jak je vhod jejich arogantní sebeúctě. Přes všechno své vědění Pravdu nevidí, protože ji odmítají vidět. Nebudou hlásat naprostou Pravdu, ale místo toho ji budou vytvářet k oklamání druhých.

Někteří lidé proti Mně zaútočili, protože věří, že jejich povolání k mé službě byl důsledek jejich osvícení. Myslí si, že mají právo, zaručené jim mocí Ducha Svatého, přizpůsobit mé učení, aby neuráželo moderní společnost. Jejich pýcha bude jejich pádem a jejich odpadnutí od milosti uvidí mnozí, kdo se budou cítit podvedeni, protože byli uvedeni v omyl. Jiní mezi nimi vědí přesně, co dělají, protože to nejsem Já, komu slouží, je to Zlý. Záměrně se pohybují mezi vámi s cílem ničit pravé Slovo Boží. Nebudou se kát, ani nepřijmou mou ruku, neboť věří lžím šelmy, která po staletí slibovala mým nepřátelům svůj budoucí ráj. A oni se rozhodli uvěřit tomu do detailu propracovanému podvodu ze své chtivosti a ctižádosti. Až si uvědomí pravdu, budou vrženi do propasti. To jsou jen někteří z nešťastníků a svedených, kteří budou popírat existenci ďábla, to čím je, a bezednou jámu, ve které bude přebývat na věky.

Varuji všechny Boží děti, že vydají-li se po zlých cestách odmítáním Božího Slova a pácháním smrtelného hříchu, bude to mít za následek trest. Každý, kdo říká něco jiného, vás svádí. Přesto zachráním kajícníka i v poslední vteřině, tak velmi toužím zachránit každého z vás.

Má láska, mé milosrdenství, můj soucit budou pro vás spasitelnými milostmi. Nechci vás děsit, ale musím vám říct Pravdu. Tím, že přijdete ke Mně – lhostejno jaké víry, na samém konci – shromáždím vás jako své. Nikdy nezapomeňte na tento slib. Slibuji, že se k vám vztáhnu i v hloubce vaší beznaděje.

Váš Ježíš