Má přítomnost otřese zemí a půda se bude chvět

Čtvrtek, 4. prosince 2014 v 22:55

Má vroucně milovaná dcero, až přijde čas mého Druhého příchodu, zazní úžasný zvuk, podobný zahřmění a nebesa budou otevřena, jakoby se zvedla veliká záclona. Objevím se v zářivém bílém světle, jasnějším než slunce a mnoho lidí bude oslepeno tímto mocným světlem, kterým budu obklopen. Čím čistější duše, tím jasnější bude jejich zrak, a budou se radovat, až uvidí mou tvář.

Má přítomnost otřese zemí a půda se bude chvět. Pak nastane naprosté ztišení a zazní můj hlas prohlášením, že jsem to Já, Ježíš Kristus. Nastane velká radost u těch, které vyvolám – těch, kteří byli požehnáni mým velkým milosrdenstvím. Ale uprostřed lásky a radosti bude také velký žal a strach. Ti, kdo pro Mne nemají nic než nenávist, klesnou na kolena v bolestném sténání a při pohledu na Mne budou kolem sebe bít v hněvu a strachu.

Ti, co se ke Mně v onen Den budou vztahovat a prosit, abych je vzal do své milosrdné náruče, budou zachráněni. Podám ruku poníženým, ztraceným, stejně i těm, kteří budou příliš slabí, aby Mě nalezli. Potřebují jen zašeptat tato slova: „Ježíši, odpusť mi mé hříchy“ a Já je odnesu do svého božského království.

Vy všichni, kdo se bojíte Velkého dne, mého Druhého příchodu, vězte, že jestli Mě milujete, tento den vám přinese velkou radost. Jestli Mě neznáte a uvidíte-li Mne v tento den, přijdete ke Mně a otevřete svou náruč, abyste Mě přivítali. Budou to jen ti, co Mě nenávidí, kteří odmítnou moji milosrdnou ruku. Prosím vás, abyste Mi důvěřovali, že vám přináším pokoj, neboť nikdy nebylo mým záměrem vás děsit, protože Já jsem Bůh nekonečné lásky. Vy, kdo přijmete můj velký dar věčného života, se nemáte vůbec čeho bát, a Já vás povedu po této cestě k Velkému dni.

Má slova mohou být drsná, Pravdu může být velmi těžké přijmout; ale takový je stav světa, způsobený ohavností hříchu, že kdybych vás neupozornil na ten den, pak byste nebyli připraveni. Je to kvůli Satanovi, že bolest hříchu způsobuje ve světě toliký nesoulad, smutek a utrpení, ale Já brzy přivedu všechen hřích ke konci.

Váš Ježíš