Mé plány na záchranu světa jsou připraveny a ani jedinou duši nenechám snadno odejít

Čtvrtek, 26. prosince 2013 v 14:20

Má vroucně milovaná dcero, je mým přáním vás všechny v tomto čase utěšit. Mé plány na záchranu světa jsou připraveny a ani jedinou duši nenechám snadno odejít. Každičké Boží dítě je schopné lásky – dokonce i ti, kteří jsou oddělení od Boha. Každá duše byla zrozena s darem lásky – darem Boha, který v nich přebývá, třebaže Ho nerozpoznávají.

Láska je vlastnost, kterou Satan nenávidí, protože Bůh je Láska. Každý, kdo miluje jinou osobu, cítí ve svém srdci radost. Láska je ten nejpřirozenější pocit a je tím, co udržuje záři Božího Světla ve světě temnoty. Satan zaútočí na lásku při každé příležitosti. Sebere ji těm, u nichž to dokáže, a nahradí lásku mnoha nebezpečnými náhražkami. Když zaútočí na svátost manželství, oslabuje lásku v každém takovém svazku, dokud nezůstane pouze nenávist. Rozbíjí přátelství. Způsobuje rozdělení, nedůvěru a nenávist kdykoliv a kdekoliv může. Je příčinou vražd, násilných činů mezi lidmi, útlaku, mučení a válek. Když Satan zaútočí na přirozený zákon lásky, stvořený mým Otcem, stahuje lidi do strašného utrpení. Nedosáhnou pokoje, bude-li v jejich životech chybět láska. Bez lásky nebudou důvěřovat druhým a je-li v duši člověka nenávist, bude se k druhým chovat s hroznou krutostí.

Nenávist nemůže nikdy pocházet od Boha. Nenávist pochází od ďábla. Ten, kdo nenávidí, napodobuje vlastnosti spojované se Satanem. Protože napodobuje Satana, maskuje člověk nenávist často milou a lstivou přetvářkou. Velmi často ten, kdo druhého nenávidí, řekne, že mluví pouze z lásky, aby je zmátl, když jim působí škodu. Člověk, který nenávidí, stejně jako Satan, bude opatrný, aby nedal svou nenávist najevo. Mnozí budou tvrdit, že jednají v dobré víře, a to kvůli potřebě poctivosti. Přesto žádný čin nenávisti nemůže přinést dobré ovoce, protože jako hnijící maso přinese rozklad a pak smrt duši.

Láska je všechno, na čem v mých očích záleží. Buďte se jisti, že všichni, kdo jsou plní lásky – ať už k druhému nebo k Bohu – jsou již v mé přízni. Těm, kteří jsou v Boží přízni, bude Mnou projeveno velké milosrdenství. Těm s nenávistí ve svých srdcích nebude projeveno milosrdenství, dokud se nejdříve v mých očích nevykoupí. Musíte si pamatovat, že nenávist v jakékoliv podobě a zvláště ta, projevená v mém svatém jménu, přináší zkázu duše.

Má láska je větší než ta, jakou cítí kterýkoliv člověk. Je mimo vaše chápání. Naplním každého z vás svým Duchem Svatým pro šíři a hloubku mé lásky k vám. Má láska rozhojní lásku ve vašich srdcích, bez ohledu na to, jak nepatrná může v každé duši být. Proto prosím, nesmíte se nikdy vzdát naděje, že přinesu celému světu spásu, protože má trpělivost je nekonečná a má láska věčná.

Váš Ježíš