MEDAILON SPÁSY

***

Avšak Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi na příkaz Věčného Otce, bude tento Medailon zodpovědný za spásu miliard duší.

***

(z poselství 4. června 2014; 14:13 hod) 

O medaili

Co je Medaile Spásy?

Příkaz na vytvoření a ražení medailónu dostala Marie Božího Milosrdcenství od Matky Boží v poselství z 18. července 2013 o 19:14 hod:

„Mé dítě, prosím, nechej tento medailon navrhnout a vyrobit. Povedu tě na každém kroku cesty, a pak se musíš postarat, aby byl dostupný po celém světě…”

V tomto poselství Panna Maria Navrhla i vzhled medaile. Medaile Spáse s sebou přináší spoustu duchovních milostí a má dens velký význam. Podle výše uvedeného poselství by se všichni, kteří dostanou tuto medaili, měli modlit Křižáckou modlitbu č. 115. Medaile by měla být požehnaná knězem.

Modlitba

Křižácká modlitba 115
O dar obrácení
Ó, Matko Spásy, pokryj mou duši svými slzami spásy.
Zbav mě pochybností.
Pozdvihni mé srdce, abych vnímal přítomnost tvého Syna.
Přines mi pokoj a útěchu.
Oroduj za mě, abych byl opravdu obrácen.
Pomoz mi přijmout Pravdu a otevři mé srdce k přijetí milosrdenství tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.

Přední strana Medaile
“Ať je zhotoven a vyražen medailon s mojí podobou, kde na jedné straně budu zobrazena se sluncem za hlavou a s nasazenou trnovou korunou, do níž je vpleteno dvanáct hvězd. “

Na Medaili jsou latinské texty:
numisma salutis – Medaile Spásy (ang. the Medal of Salvation)
mater salutis – Matka Spásy (ang. Mother of Salvation)
Matka Spásy drží ruce složené v modlitbě. Má zavřené oči a skrz hlavu má závoj, který jí padá na záda.

Zadní strana Medaile
“Na druhé straně medailonu si přeji vyobrazit Nejsvětější Srdce mého Syna se dvěma zkříženými meči spásy, které budou na obou stranách. Meče spásy budou mít dvojí význam. První meč zabije šelmu, a mně bylo dáno tak učinit v Poslední den. Druhý meč pronikne srdci nejzatvrzelejších hříšníků a bude mečem, jímž budou zachráněny jejich duše.”

Na zadní straně jsou taky písmena MS – první písmeno titulu Matky Boží umístěné na přední straně medaile.
V středu se nachází Srdce Ježíšovo, tradičně obklopené trnovou korunou, s plamenem a křížem nad ním. Srdce je zraněné a krvácí. Vpravo dole je značka autorských práv ©

Výňatky s poselství o Medaili Spásy

Matka Spásy: „Tyto medailony budou dostupné ve velkém množství a pak, až je obdrží ti, kteří je vyhledají, musí být požehnány knězem a dány bez omezení ostatním. Tento medailon spásy nabízí dar obrácení a spásy.”
(z poselství ve čtvrtek 18. června 2013 o 19:14 hod.)

Matka Spásy: „Můj Medailon spásy obrátí ty, kteří jej budou nosit, a bude jim projeveno milosrdenství mým Synem. Žádám tě, dítě, abys nyní nechala vyrobit medailon spásy.”
(z poselství z pátku, 23. srpna 2013, o 14:09 hod.)

Bůh Otec: „Jděte a pamatujte, že Já jsem jediný všemohoucí a má je všechna moc. Brzy zničím zlé a odhalím vám můj Nový ráj. Buďte trpěliví. Důvěřujte Mi. Následujte mého Syna a přijměte dary, které On a jeho milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, vám přináší v podobě modliteb modlitební kampaně a medailonu spásy.”
(z poselství z pátku, 23. srpna 2013, o 15:00 hod.)

Matka Spásy: „Mojí povinností je nabídnout co nejvíce hříšníkům možnost záchrany jejich duší. Dělám to skrze zjevení, která jsou dosvědčena, kdekoliv se zjevuji, k zažehnutí víry u hříšníků. Teď to dělám poskytnutím medailonu spásy. Mé dítě, jak jsem řekla, tento medailon musí být světu dostupný tvým prostřednictvím a podle mých instrukcí. Tyto instrukce jsou známy pouze tobě. Tyto medailony obrátí všechny duše, které jsou otevřené milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista. Výsledkem pak bude spása miliónů.”
(z poselství ze soboty, 14. září 2013, o 16:10 hod.)

Ježíš: „Vězte nyní, že dary, které vám byly dány mou Matkou v průběhu staletí, musí být použity, abyste se ochránili. Vězte také, že Medailon Spásy – silnější než jakýkoliv jiný – bude vaší obranou proti vábení antikrista. Bude učiněn každý pokus zastavit Medailon Spásy, ale nic nezastaví moc spojenou s tímto darem.”
(z poselství ze čtvrtka, 20. února 2014, o 18:39hod.)

Matka Spásy: „Pre tých, ktorí reagujú na mňa, Matku Spásy, jeho (Satanova) nenávisť bude najviac viditeľná, keď moja Medaila Spásy bude dostupná po celom svete. Medaila Spásy obráti miliardy duší, a preto Zlý urobí všetko, aby tomu zabránil. Skrze takéto útoky uvidíte číru zlosť, ktorú bude chrliť Zlý
a všetci jeho zástupcovia, pretože on nechce, aby táto Medaila bola daná Božím deťom. ”
(z poselství z úterka, 25. března 2014, o 15:30 hod.)

Matka Spásy: „Avšak Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi na příkaz Věčného Otce, bude tento Medailon zodpovědný za spásu miliard duší. To je učiněno možným proto, že jakmile duše přijme tento Medailon s otevřeným srdcem, způsobí obrácení.
Byla ustanovena moje úloha Spoluvykupitelky na podporu mého Syna v jeho velkém plánu všechny sjednotit a přinést jim věčný život. Jako Matce Spásy, všechna moc mi daná k rozdrcení hlavy hada způsobí, že jeho moc se rychle zmenší. Proto Zlý z pohrdání tímto Medailonkem využije každou napadenou duši k pokřikování sprostot a boji proti němu. Musíte neustále ignorovat ducha zla…”
(z poselství ze středy, 4. června 2014, o 14:13 hod.)

Matka Spásy: „Mé drahé dítě,
Bůh chce zachránit každého jednotlivého člověka, každé víry, stejně jako ty, kdo popírají jeho existenci a existenci jeho Syna, Ježíše Krista. To je důvod, proč lidé každého věku, každé kultury, každého vyznání musí obdržet Medailon Spásy.
Každé osobě, která dostane Medailon, i když nebude možné ho požehnat, bude dán mimořádný dar. Brzy potom jim Bůh vštípí milost, vhled do jejich vlastní bezmoci a povědomí o všemocné Boží lásce. Osvítí dokonce i nejtvrdohlavější z duší a ty, mající srdce z kamene. Brzy budou hledat Pravdu a pak budou s naléhavou prosbou volat k Bohu, aby ulehčil jejich srdcím a naplnil je svým velkým milosrdenstvím.
Neodmítejte tento dar Medailonu Spásy, protože tento poslední medailon, který jsem vám přinesla prostřednictvím Božího milosrdenství, přitáhne miliardy duší k věčnému životu. Když mně můj Otec dal pokyny, abych nabídla světu nejsvětější růženec, a to sv. Dominiku, mnozí jej odmítli. Dělají to ještě dnes, neboť si myslí, že byl vytvořen mnou. Byl mi dán proto, aby se všichni, kdo se jej modlí, mohli chránit před Zlým. Je to na mou přímluvu, že duším jsou odkázány mimořádné milosti a ochrana proti vlivu Zlého.
Neudělejte tu chybu, že Medailonek odmítnete, protože je určen celému světu a je s ním spojeno mnoho zázraků. Ti kdo jej odmítnou, nebo se pokusí bránit druhým v jeho přijetí, se zřeknou spásy – zejména ateisté, kteří Boží zásah nejvíce potřebují. Tyto lidi, kteří odmítají Boha, musíte stále pokládat před trůn mého Otce a snažně prosit o milosrdenství pro jejich duše.
Prosím, postarejte se, aby Medailon Spásy dostalo co nejvíce lidí.”
(z poselství z pondělí, 20. ledna 2014, o 12:09 hod.)

Matka Spásy: „Budete-li nosit Medailon Spásy, tak vás spolu s ostatními přislíbenými milostmi ochrání před mocí antikrista.”
(z poselství z pátku, 7. února 2014, o 15:50 hod.)

Ježiš: „Pečeť živého Boha vás ochrání před značkou šelmy a Medailon Spásy před kacířstvím, řinoucím se z úst mých nepřátel, kteří se zmocní mé církve na zemi.”
(z poselství z pondělí, 5. května 2014, o 16:10 hod.)

Ježiš: „Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon Spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku.”
(z poselství z pátku, 13. února 2015, o 18:00 hod.)

Mise Spásy