Mějte obavy především o svoji vlastní duši, až potom se modlete za druhé

Neděle, 17. srpna 2014 v 17:18

Má vroucně milovaná dcero, nemějte mezi sebou žádné rozpory v této misi na záchranu duší, moji následovníci, neboť po tom touží ten, který Mě nenávidí. Pokud jsou moji milovaní křesťanští následovníci nejednotní a bojují mezi sebou v mém jménu, je Mi z toho velmi smutno. Můj žal je o to větší, že ti, co hlásají mé Slovo, je pak popírají a šíří tak jed a velmi tím ubližují druhým.

Všechny Boží děti jsou si v mých očích rovny. Vězte, že dobří mezi vámi nejsou imunní vůči pokušením Satana, zatímco ti se zoufalstvím a nenávistí v srdci nejsou imunní vůči mým darům. Každý z vás je hříšník. Vůbec ke Mně nechoďte Mi říkat, že nějaká duše Mě není hodna. Neodsuzujte přede Mnou jiného a neprohlašujte ho za zlého, neboť čím jste vy, než jen hříšníky v mých očích!

Svět je plný lásky, ale i nenávisti a lhostejnosti ke Mně, Ježíši Kristu, kvůli existenci hříchu. Teprve až bude hřích vykořeněn, svět dojde plnosti. Proto se musíte starat nejdříve o svou vlastní duši, a pak se teprve modlit za ostatní. Uděláte-li to, vyliju své milosrdenství na vás všechny. Povyšuje-li se člověk přede Mnou a mluví špatně o druhém, bude stát před mou soudnou stolicí na posledním místě, zatímco člověk, který se přede Mnou pokoří, bude mít přednost.

Kdy už opravdu přijmete mé učení? Proč říkáte, že patříte ke Mně, projevujete-li nenávist ostatním? Nikdy nebudete hodni mého království, dokud neodhodíte svůj plášť farizejství a krunýř pýchy.

Váš Ježíš