Místo toho upadnou do pasti oddělením dogmatu od učení

Pondělí, 15. prosince 2014 v 21:55

Má vroucně milovaná dcero, když farizeové vyslali jednotku, aby na Mne zaútočila za použití každé myslitelné lsti, v tomtéž čase kázali v chrámech o proroctvích o příchodu Mesiáše. Zatímco se Mi pošklebovali a snažili se šířit nepravdy o mé morálce, citovali z Písma svatého. Když Mě farizeové pronásledovali – nazývajíce Mě všemi druhy jmen urážejících mého Otce – pokračovali v přípravě Božího lidu na příchod Mesiáše. Přestože jsem byl přítomný mezi nimi, odmítli Mě uznat, i když Mě nemohli ignorovat, protože jsem byl naplněn Duchem Svatým. Když jsem vstal z mrtvých, farizeové dostali důkaz o mém vzkříšení, ale vybrali si místo toho šíření lží, aby pravdu skryli. Jako výsledek jejich jednání byly milióny duší odtaženy od svého právoplatného dědictví – daru věčné spásy.

Teď, kdy připravuji svět na svůj Druhý příchod, posvěcení služebníci v mé církvi udělají totéž. Budou kázat o Velkém dnu, kdy přijdu znovu, ale budou předpokládat, že tento den přijde v jiném století. Nepřipraví duše tak, jak si přeji. Nebudou vybízet můj lid, aby vyhledal smíření, aby se modlil, přijal svátosti a přísně se držel psaného Slova. Místo toho upadnou do pasti oddělením dogmatu od učení a odmítnou přijmout poselství dávaná Božím prorokům.

Tak slepí jsou, když k nim nyní mluvím skrze Knihu Pravdy. Tak nevědomí jsou ti, kteří říkají, že ukazují cestu do mého království, když ve skutečnosti neznají správnou cestu, která k němu vede. Nejprve musí číst Bibli svatou, studovat ji a přijmout její obsah, neboť jak jinak Mě mohou poznat? Já přijdu jako zloděj v noci a oni nebudou připraveni Mě přivítat, protože necítili potřebu se připravit.

Nyní stojím před vámi, moji posvěcení služebníci, a žádám vás, abyste Mi naslouchali. Prosím vás, abyste uvěřili v Toho, kterým jsem, co jsem učinil pro vykoupení člověka z hříchu, a co musím udělat nyní, abych naplnil smlouvu svého Otce. Jak se čas blíží, budou vám dávána znamení, že můj Den přijde brzy. Udělám to, abyste se probudili ze své dřímoty a slyšeli můj hlas. Naléhám na vás, abyste říkali pravdu o hříchu, Pravdu svatého Božího Slova a jak s ním nemůže být nikdy manipulováno, stejně jako o pravdě o mém božství.

Slavnostně prohlašuji, že až dostanete tato znamení, bude na vás vylit Duch Svatý a ti, kteří Mě milují s jednoduchou poslušností, budou okamžitě vědět, že v této chvíli k vám mluvím. Pak vás naplním svou láskou a spatříte věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, s jasností mysli a pochopením toho, co je od vás vyžadováno, abyste Mi pomohli dokončit můj plán na záchranu světa a každého Božího dítěte.

Naslouchejte. Připravte se. Modlete se o moji sílu, moji odvahu a nikdy nezapomeňte na svou povinnost ke Mně.

Jděte Mi v pokoji s láskou sloužit, nyní a navždy.

Váš Ježíš