Mnohá tajemství mého království jsou člověku neznámá

Neděle, 27. dubna 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, můj plán zachránit celý svět a vzít každého z vás do útočiště mého srdce, je hotov a všechny části jsou správně umístěny, aby dokonalost mého slibu přinesla plody.

Je mnoho tajemství spojených s mým božstvím, která člověk, bez ohledu na to, jak je znalý duchovních věcí, nemůže nikdy skutečně pochopit. Mnohá tajemství mého království jsou člověku neznámá a můj Otec odhalil lidstvu jen ta, která si přál. Člověku bylo dáno vědění a Pravda, aby mohl uctívat Boha a co nejlépe Mu sloužit. Proroky bylo člověku sděleno, jak musí zachovávat Desatero přikázání k zajištění, aby neupadl do omylu. Na důkaz své lásky k světu se potom stal člověkem a skrze Mne, svého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, přesně člověku ukázal, co vytváří dobro a co je základem zla. Odhalil jsem Pravdu pro potřebu člověka, třebaže jen zlomek toho, co si můj Otec přál. Ale člověk byl tak pyšného srdce, arogantní a ctižádostivý, že nechtěl poznat Pravdu, protože mu nevyhovovala.

Farizeové zavírali oči, dívali se jinam a prohlásili Mne za člověka, který ztratil rozum a mluví v hádankách. Nebyli schopni slyšet Pravdu, ačkoliv mé učení jen opakovalo slova, lekce a příkazy, obsažené v Knize mého Otce. Šli úzkou cestou, nehledíce nalevo ani napravo, protože sledovali jen svůj vlastní způsob služby Bohu. Dělali to se zbožnou tváří, stranili se slabých, chudých a nevzdělaných, zatímco velebili Boha. Potom Mě vyhnali, a přesto jejich dnešní protějšky to udělají znovu, jak budou pokračovat ve svém lidském učení v příštích letech.

Tak nyní vidíte, že přes všechno, co člověk prohlašuje, že zná, ví toho ve skutečnosti velmi málo o cestách Pána. To, co dostal, přijal, ale jen částmi Pravdy, které se mu hodí. Například, vždy jsem učil Boží děti, aby se vzájemně milovaly, ale selhaly v tom. Kolik z vás padne přede Mnou na tvář a štědře Mě chválí v díkůvzdání, a pak pomlouvá své bratry a sestry? Někteří z vás jdou až tak daleko, že Mi říkají, jak zkažení jsou lidé, místo toho, aby ukázali lásku a odpuštění.

Člověk bude vždy slabý, protože není možné, aby lidská bytost byla dokonalá. Ale proč mé učení na jedné straně přijímáte, ale na druhé straně je popíráte? Nikdy nepodléhejte pokušení odsoudit jiného v mém jménu, neboť nemáte právo to učinit. Nikdy se přede Mnou nevychvalujte, špiníte-li, nebo znevažujete současně jinou lidskou bytost. Uráží Mne to. K přijetí Pravdy ve vás nesmí být zášť, pýcha, povýšenost a sobectví. Musíte odložit svůj plášť arogance, protože to je vlastnost ďábla a je Mi to odporné.

Prosím, mějte na paměti mé učení a žijte své životy podle toho, co jsem vám řekl. Pocítíte-li neklid v srdci, plné trápení nebo nenávisti, musíte vždy vyhledat mou pomoc. Jestli to neuděláte, pak vás ten pocit beznaděje a nenávisti pohltí. Musíte přijmout skutečnost, že vždy podlehnete hříchu, ale vězte také, že musíte projevit upřímnou lítost, než pocítíte nějaký pokoj nebo klid v duši.

Váš Ježíš