Mnohé bude zjeveno Božím dětem, než vzejde Velký den Pána

Pátek, 3. ledna 2014 v 21:45

Má vroucně milovaná dcero, když dávní proroci byli vyzváni Bohem k hlásání Pravdy, nebyli – žádný z nich – moc nadšení z kalichu pravého Božího Slova, který jim byl dán. Pro každého z nich to bylo tak zdrcující – většina z nich nebyla vzdělána ve slovech Písma – že mnoho z toho, co jim bylo dáno, jim nedávalo smysl. Přesto moc Ducha Svatého je přitáhla a to jim umožnilo říkat Boží Slovo přesně, jak jim bylo dáno. Mnozí se choulili strachem. Někteří odešli. Ti, kteří odešli, se vrátili zpět. Když Bůh posílá proroka, znamená to, že s ním má něco důležitého v plánu. Proroci, poslové Boží, odhalují světu pouze to, co je nutné ke spáse duší.

Má dcero, oznam, že tato mise bude tou, v níž Boží hlas jako dunění hromu, pocítí každá část země. Mnohé bude zjeveno Božím dětem, než vzejde Velký den Pána. Je třeba, aby tak učinil, neboť kdyby On lidstvo nevaroval, nesplnil by slib daný prorokům – Mojžíšovi, Danielovi a Janovi. Dá-li Bůh slib, je vždy splněn.

Nemějte nikdy strach z pravého proroka, neboť hovoří slova daná mu do úst Bohem kvůli vám.

Slyšet Boží slovo vyřčené dnes může vystrašit. Může to být zdrcující a vyvolat určitou úzkost. Přesto, kdyby Slovo neoživlo, nedýchalo a nežilo mezi vámi, shledali byste propast – vzdálenost mezi vámi a Bohem – příliš velkou. Propast se nyní uzavírá, jak vám má slova, daná mým Otcem, přinesou úlevu – více radosti než zármutku, více odvahy než strachu a více útěchy než pláče.

Naslouchej tomu pozorně, má dcero. Nesmíš nikdy zkoušet Mě nechat bez povšimnutí, když vše, co chci udělat, je sevřít vás ve své svaté náruči a přitáhnout vás k svému srdci. Mé Slovo může být chmurné, má proroctví těžká k poslouchání. Být svědkem zlých skutků lidí může být znepokojující, ale nikdy nezapomínej, že všechny tyto věci pominou. Budou zapomenuty. Nebudou důležité. Neboť svět, život před vámi, přinese s sebou velkou radost a veselí, až Boží Láska bude pocítěna na každém místě, v každém domově, v každé duši a v každém srdci.

Toto je poslední část mého plánu k záchraně země a každého žijícího stvoření. Bude to představovat mnoho obtíží a zkoušek. Ze všeho nejhorší bude vydržet lidskou krutost, a odmítnutí Mne, Ježíše Krista, bude poslední kapkou v očích mého Otce. Přesto nebude tento konečný konflikt trvat dlouho, než bude člověk zbaven strašné nenávisti, která ve světě existuje.

Síla nebes by neměla být podceňována, protože zásah mého Otce bude pro jeho nepřátele příliš mocný, než aby jej vydrželi. Buďte tedy v pokoji. Přijměte Boží zásah – jeho velký čin lásky, daný vám Slovem, které vychází z úst jeho proroků. Všechny tyto věci vás ochrání, přivedou blíž ke Mně a vytvoří nový začátek bez konce.

Váš Ježíš