Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě

Úterý, 5. srpna 2014 v 14:16

Má vroucně milovaná dcero, teď když se rozšířila pravda o tom, co má přijít, k obrácení dochází všude, kde se modlí mé modlitby pro lidstvo. Moji zbylí se rozrostou a znásobí, stejně tak i moji nepřátelé. Kamkoliv půjde má armáda, půjdou vytrvale i nepřátelé tohoto díla. Bojem, rozdáváním kopanců a pliváním jedu je poznáte, i podle zla, hrnoucího se jim z úst. Moje vlastní poznáte podle toho, jak budou hanobeni v mém jménu.

Nesmíte nikdy ztratit odvahu, čelíte-li nenávisti. Musíte pochopit, kdo je v těchto případech u díla a nebrat ho na vědomí, jinak ho posílíte. Vliv Zlého na Boží děti se zřetelně projevuje rozpory rozdělujícími národy, vraždami, pronásledováním a pokusy o vyhlazení křesťanství.

Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě. Urážejí Mě a způsobují Mi velkou hanbu. Tvrdě soudí druhé a necítí vinu, nebo výčitky, pomlouvají-li druhé – jen spalující touhu podporovat nenávist. Zbabělci, všichni, kdo se skrývají za rouškou náboženské úcty a opovažují se prohlašovat, zda jiná lidská bytost je či není způsobilá Mi sloužit. Odvažují se diktovat jiným své pochopení toho, o čem si myslí, že znamená být křesťanem, i když jsou tak plní nenávisti vůči Mně.

Nesmíte se nikdy zaplést s člověkem s nenávistí v srdci, když říká, že mluví v mém jménu. Nevšímejte si ho. Modlete se za něj. Neboť jestli Mě opravdu milujete, projevíte soucit každému. Nebudete soudit jiného, pomlouvat ho, šířit o něm lži a pak se opovažovat tvrdit, že jste ode Mne. Pryč ode Mne. Brzy přijdete přede Mne a budete vyzváni zúčtovat své skutky.

Křesťanství je životní síla, která udržuje svět. Já jsem Světlo, které oddělilo noc a den a beze Mne byste tápali ve tmě. Pojďte se Mnou, když jsem vás volal – nebo vůbec nechoďte.

Váš Ježíš