Mnozí z vás, kdo teď říkají, že Mě milují, Mě zradí právě tak, jako Jidáš

Sobota, 22. února 2014 v 18:35

Má vroucně milovaná dcero, z bolesti se zrodí radost, ze zoufalství naděje a z pronásledování svoboda, předáte-li Mi vše v naprosté důvěře a ke slávě Boží.

Veškeré tvorstvo v nebi, na zemi i pod zemí poklekne před Pánem – všichni, bez výjimky. Ale člověk, slabý a padlý, nevzdává Bohu slávu – ani ten nejoddanější a nejsvatější – nedokáže-li se zcela odevzdat mému Otci, skrze Mne, jeho jediného Syna, Ježíše Krista. Dokud bude ve světě existovat duch zla, člověk nebude hoden stát přede Mnou. Nemůžete pokleknout přede Mnou, jste-li plní své domýšlivosti. Nemůžu vás slyšet, když se Mi uzavíráte, jste jako tyrani, kterými se stáváte, když Satan plní vaši mysl hříchy smyslů. Jen ti, kdo přede Mne přijdou čistí, po usmíření se Mnou, mohou být se Mnou skutečně sjednocení.

Kráčíte-li jako králové a rozkazujete ostatním, sedíce na svých pozemských trůnech, nemůžete být mými služebníky. Sloužíte-li Mi upřímně, bez ohledu na to, jaká je vaše úloha, budete vždy mluvit Pravdu. Pokaždé, když budete hlásat mé pravé Slovo, poznáte, že vám vždy přinese mnoho kritiky. Pravé Slovo už brzy nebude vyslovováno těmi, kdo pronikli do nejvyšších stupňů mé církve, předstírajíce, že Mě milují, ale ve skutečnosti Mě nenávidí. Potom vy, věřící, abyste zůstali ve Mně a se Mnou, budete potřebovat hodně odvahy.

Kolik z vás má takovou odvahu? Kolik z vás bude schopných vydržet pronásledování, které přijde, až budete hlásat Pravdu? A tak vás musím s těžkým srdcem informovat, že mnozí z vás, kdo nyní říkají, že Mě milují – Mě zradí právě tak, jako Jidáš. Protože až mé svaté Slovo bude pozměněno tak, že se stane prázdnou a vyschlou nádobou, mnozí z vás přijmou toto falešné učení. Tak mnoho z vás odmítne tuto misi a odvrátí se od mého kalichu spásy.

Musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (136), abyste zůstali věrni mému Slovu:

Abychom se drželi tvého Slova

Nejdražší Ježíši, pomoz mi slyšet tvé Slovo. Žít tvé Slovo. Říkat tvé Slovo. Předávat tvé Slovo.

Dej mi sílu prosazovat Pravdu, i když budu kvůli tomu pronásledován.

Pomoz mi udržet tvé Slovo živé, až bude umlčováno tvými nepřáteli.

Nechej mě pocítit tvou odvahu, až budu skleslý.

Naplň mě svou silou, až budu slabý.

Dej mi milost zachovat důstojnost, až brány pekla budou mít převahu nade mnou, abych zůstal věrný tvé nejsvětější vůli. Amen.

Každý démon z pekla proklíná tuto misi, mou poslední na zemi. Bude třeba velké odolnosti, obrovské odvahy a hluboké lásky ke Mně, vašemu Ježíši, abyste Mi zůstali věrni. Nejdříve odpadnou nejslabší. Vlažní je budou následovat, a pak jen ti, kdo zůstanou čistí srdcem a nebojácní, zůstanou stát.

Váš Ježíš