Moji církev nikdo nepřemůže

Pondělí, 1. září 2014 v 20:05

Má vroucně milovaná dcero, můj Duch je hojně přítomen v mé církvi, protože moji nepřátelé proti ní zuřivě vystupují. Mohou bičovat mé Tělo, kterým je má církev, mohou opovrhovat pravým Božím Slovem, mohou se posmívat cestám Pána, ale nikdy mou církev nepřemohou. Mou církev tvoří ti, kdo hlásají pravé Slovo Boží a ti, kteří poskytují svátosti Božím dětem, jak bylo ustanoveno mými apoštoly. Jen ti, kdo zůstávají věrni mému učení, mému Slovu, mému Tělu a svaté oběti mše, jak bylo nařízeno Mnou, mohou říct, že jsou z mé církve. Má církev, jakou je nyní, bude rozdrcena – její budovy strženy a zabrány, moji posvěcení služebníci vyhozeni na ulici, kde budou nuceni žebrat, a sloužení oběti mše svaté bude zrušeno. Přesto má církev zůstane nedotčená, ačkoliv se stane velmi malým pozůstatkem toho, čím byla kdysi.

Boží Duch Svatý provede mou církev skrze nepokoje, kterým bude muset čelit, a tak Pravda přetrvá. Všichni moji nepřátelé se budou pokoušet mou pravou církev zničit. Pak ji nahradí falešnou církví. Vytvoří nová písma, nové svátosti a mnoho jiných rouhání v mém svatém jménu. Ale má církev, která je mým Tělem, a moji praví následovníci zůstanou jako jeden ve svaté jednotě se Mnou. Pak, až se bude zdát, že byla zničena, spálena do základů, uhlíky mé církve budou stále žhnout až do dne, kdy přijdu znovu. V ten den, kdy má církev, obnovená a zářící, povstane ve velké slávě, a kdy ji celý svět prohlásí za jedinou pravou církev – Nový Jeruzalém – každý dobrý člověk bude pít z jejího kalicha. Vše, co bylo na počátku, bude i na konci. Veškerý život stvořený Bohem bude obnoven, tak jako tomu bylo, když byl stvořen ráj pro lidský rod.

Můj Duch je plný života a nemůže nikdy zemřít, protože Já jsem věčný život – dárce všeho, co člověk potřebuje k životu, kde smrt nemá místo. Neustále důvěřujte v Boží moc, když vše, co ve světě vidíte, se zdá nepoctivé, kruté, nespravedlivé a občas děsivé. Moje moc zahalí svět a má láska spojí všechny s láskou v srdci. Vyženu všechno zlo a až se má trpělivost vyčerpá, zavrhnu všechny mé nepřátele. Já jsem zde. Neodešel jsem. Povedu vás nyní po této trnité cestě k mému nádhernému království. Jakmile přijde ten den, kdy oznámím svůj Druhý příchod, všechny slzy budou osušeny. Všechna bolest dojde k náhlému konci a na jejím místě budou láska, pokoj a radost, jakou vám mohu přinést jen Já, Ježíš Kristus.

Vytrvejte, moji maličcí. Modlete se, modlete se, modlete se, aby láska přetrvala ve světě, a za pokoj, aby se dostal všem ubohým trpícím nevinným, rozptýleným po celém světě ve válkou zničených zemích. Všechny Boží děti patří Mně a Já miluji každou duši, každý národ a každého hříšníka. Přináším vám dar mých modliteb modlitební kampaně, abyste Mi jimi pomohli zachránit tolik duší, kolik jen budu moci.

Jděte v pokoji a lásce.

Váš Ježíš