Moji oddaní, posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni mému Slovu, povstanou a povedou vás

Středa, 4. března 2015 v 22:12

Má vroucně milovaná dcero, můj hlas byl potlačen duchem temnoty v době, kdy Mě lidé nejvíc potřebují.

Zuří duchovní bitva mého království proti silám Zlého. Mnoho lidí si toho přesto nevšímá, protože duch zla vylévá nové falešné učení, které bude napohled oblíbené, obdivované, vítané a tleskat mu budou ti, co se tváří, že hlásají mé Slovo, které však není ode Mne.

Zlý je opatrný, lstivý a vychytralý, a tak když jeho agenti představují nový přístup k mému učení, můžete si být jisti, že bude vyšňořený velkolepým způsobem, aby vypadal, jako ten pravý. Svou mocí moji nepřátelé dusí víru mého lidu a ten nevidí, co se mu předkládá.

Zmatek nepochází ode Mne. Mé Slovo je jasné, mé učení je věčně platné. Lidstvo přijalo humanismus a ateismus jako náhražku za Mne. Byl jsem odhozen a mé Slovo je tolerováno jen někde, zatímco jinde bylo překrouceno, aby vyhovovalo potřebám hříšníků, kteří chtějí omluvit své neřesti. Mohou mezi sebou přehlížet kacířství, ale Já jsem vševidoucí a budu soudit křesťany podle toho, jak odmítají mé Slovo a podle jednání, které přijímají a které je proti Mně.

Křesťané budou ve světě rychle vylučováni ze společnosti a budou trpět velkým strádáním kvůli nenávisti, která vůči Mně ve světě existuje. Jsem opovrhován těmi, kdo Mě kdysi znali, ale nyní Mě odmítli. Jsem sotva tolerován těmi, kdo vědí, kdo Já jsem, kteří opomněli některá z mých učení, protože Pravda je jim nepříjemná.

Během mého času na zemi se Mi mnozí vyhýbali, zejména ty pyšné duše, které vedly mé stádo v chrámech. Kázali Slovo Boží, ale neradi slyšeli Pravdu z mých úst, z úst skutečného Mesiáše.

I dnes jsou moji nevěrní služebníci ti, co se nedokázali držet Pravdy. Mnozí z nich už nepřijímají mé svaté Slovo, které zůstává křišťálově čisté, jako pramenitá voda. Zkalili vodu, která prýští z Ducha Svatého, a nevinné duše ji budou pít. Pravda bude překroucena a mnozí budou nuceni spolknout učení temnoty, které bude jasně zářit, jako oslňující hvězda. Toto nové falešné učení nebude mít se Mnou nic společného a jenom ti, kdo věří ve svaté evangelium a odmítají se od něj odchýlit, najdou věčný život.

Přišel jsem a přinesl vám Pravdu, abych vás zachránil, a vy jste Mě za to ukřižovali. Přesto jsem svou smrtí na kříži porazil smrt. Vše, co jsem učinil, bylo pro vás a vše, co pochází z mého vítězství nad smrtí, je vaše. Život těla se stane vaším, věříte-li ve Mne, a vaše duše bude žít navěky. Odmítnete-li Mě před mým Druhým příchodem, nebudete připraveni Mě přijmout. Pokud přijmete lži, přestože již znáte Pravdu mého Slova, upadnete do zoufalství. A nyní budu ještě jednou ukřižován a tentokrát bude málo smutku pro mé Tělo – mou církev – neboť Mě opustíte v čase, než přijdu ve Velký den. Budu zapomenut, ale podvodník bude zbožňován, uctíván a přijat jako vladař, zatímco já budu ležet ve stoce a pošlapán.

Jen mocí Ducha Svatého budou moji opravdoví následovníci schopni vydržet tuto bitvu o duše a Já vám dám každou milost, abyste otevřeli oči Pravdě a zabránili tomu, abyste byli pohlceni klamem.

Moji oddaní posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrni mému Slovu, povstanou a povedou vás cestou Pravdy. Tito moji stateční posvěcení služebníci obdrží mimořádné milosti, aby umožnili křesťanům jasně vidět rozdíl mezi dobrem a zlem. Vzmužte všichni svá srdce, a vězte, že tyto milosti jsou nyní vylévány na tyto moje služebníky, neboť bez jejich vedení by pro vás bylo těžké hlásat Pravdu.

Všechny vás miluji. Nikdy vás neopustím. Přitahuji si vás a naléhám, modlete se modlitby modlitební kampaně k získání požehnání, potřebných na cestu, kterou máte před sebou. Duch Svatý spočívá na vás a budete naplněni každým možným darem, abyste Mi zachovali svou oddanost.

Vždy ke Mně volejte o pomoc, abych vám dal odvahu, sílu a schopnost jednat se svými nepřáteli s láskou a soucitem, kterých je třeba, máte-li se stát mým opravdovým stoupencem. Avšak milovat mé nepřátele neznamená, že přijmete kacířství. Také prosím, abyste odmítli se zaplést do jakékoliv nenávisti v mém svatém jménu.

Hlásejte mé Slovo. Není třeba je bránit.

Váš milovaný Ježíš Kristus

Spasitel a Vykupitel všeho lidstva