Můj Druhý příchod

Pondělí, 15. listopadu 2010 v 03:00

Má dcero, děkuji ti, že i nadále pevně setrváváš v mé Pravdě a chápeš, že má komunikace s tebou je naprosto skutečná. Pocítíš přítomnost mého Ducha ve tvém těle, když budu k tobě přicházet, abych ti zjevil mé božské poselství, nutné pro lidi, aby pochopili tento čas. Přináším poselství čisté lásky a vášně k dětem mého Otce. Tato poselství jsou zde, aby všem Božím následovníkům objasnila, že je třeba nejdříve padnout na kolena a pochopit Pravdu, obsaženou v Knize Zjevení sv. Jana.

Čas k mému Druhému příchodu je zde a jeho znamení se již odhalují pro ty, kdo znají proroctví, předpověděná už tak dávno. Jen se rozhlédněte kolem – co vidíte? Znamení jsou nyní vidět. Člověk si neuvědomuje děsivý úpadek, jemuž je vystaven. Podlá lež, které budou čelit a nakonec přijmou nic netušící vlády, se ukrývá, nepovšimnutá, za maskou záchrany.

Slyšte moje volání, děti moje. Antikrist je připraven se náhle vynořit. Buďte ostražité, otevřete oči a srdce Pravdě, nebo jinak zahynete. Nebojte se, moji milovaní následovníci, neboť vy povedete mé stádo ve svatém uctívání mého Věčného Otce. Potravy života pro tyto věřící bude během nadcházejících dnů temna dostatek. Držte se pohromadě. Mějte se navzájem v lásce. Dodávejte si navzájem sílu, abyste mohli sjednotit všechny rasy, vyznání víry a věřící všude na společné cestě do království mého Otce.

Bude vaší úlohou ukázat Boží lásku, dobrotu, lásku, naději a pravdu věčného života, který čeká celé lidstvo. Společnou modlitbou a tím, že se zbavíte fasády pýchy a bázlivosti, se stanete mocnou silou. Společně budete silní. Vaše víra ve Mne, vašeho nebeského Spasitele, vám pomůže obracet nevěřící na víru. Je mnoho takových, kteří bez vlastního zavinění o mé lásce nevědí. Znají sice pocit lásky k sobě navzájem, ale nevědí nic o tom, odkud tento pocit pochází. Veďte je ke Světlu, mé Boží děti.

Já jsem Chléb a Já jsem Světlo. Moje Světlo vás všechny uchová v bezpečí. Ale naléhavě vás prosím, abyste byli velkorysí srdcem, a mysleli na ty ubohé duše, které potřebují vedení. Musíte jim být příkladem a ukázat jim, jak se mají ke Mně přiblížit. Přivádějte je ke Mně mírnou, ale pevnou argumentací. Je důležité, abyste je probudili z jejich spánku nevědomosti, dokud není příliš pozdě.

Mé děti, nerozumíte snad učení v Knize mého Otce? Tato kniha (Písmo svaté), která odhaluje znamení mého příchodu na zem, musí být studována a přijata za Pravdu. Bůh, můj Věčný Otec, neklame ústy proroků, ani si neprotiřečí. Nyní můžete vidět znamení nebes, která byla předpověděna, a proto se musíte teď připravit.

Vy a vaše rodiny budete v jediném okamžiku vyzdviženi k nebesům

Prosím, prosím, modlete se o vedení. Věřící, připravte se nyní v mém jménu k boji a vzepřete se antikristovi. Lidé se vám budou smát, až je budete upozorňovat na biblická proroctví, obsažená v Knize Janově. Budou vás obviňovat a spílat vám s jízlivým pobavením pro vaše názory a starosti. Nevšímejte si toho, neboť máte teď vůči Mně závazky. Nyní se modlete, modlete a snažte se přesvědčit nevěřící, aby přijali moje učení. Nemějte strach. Mezi vámi jsou takoví, kteří se strachují o budoucnost svých rodin, a těm musím říct toto: Až nastane k tomu čas, budete v jediném okamžiku vyzdviženi spolu se Mnou a vašimi rodinami směrem k nebesům. Potom obdržíte dar věčného života, až nebe a země se stanou jedno. To je to, co je označováno jako Nový ráj. Bude to čas velké nádhery, lásky a dokonalosti pro všechny mé následovníky.

Buďte silní. Musíte vydržet krátkou dobu soužení, ale vaše víra vás udrží silnými. Mějte na paměti, že vás všechny miluji. Milujte Mě na oplátku i vy a pomozte Mi zachránit co možná nejvíc duší. Jste mou mocnou armádou a nastal teď čas, abyste se připravili k bitvě. Všechny vás povedu do království mého Otce.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus