Můj dům bude zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu se oznámí, že je to tak spravedlivé

Neděle, 18. května 2014 v 19:15

Má vroucně milovaná dcero, všechna proroctví, která jste dostali, se nyní začnou vylévat – zprvu po kapkách, až se všechna budou řinout jako voda tryskající z kohoutku. Brzy budete svědky mimořádných událostí, skutků a jednání spojených s mou církví na zemi. Ti, kdo činí znevažující prohlášení o mém svatém Slovu, zmlknou, tak budou ohromeni příštími událostmi.

Vše, co pochází ode Mne, pochází od mého Otce. Určuje-li můj Otec podrobnosti budoucích událostí, jako část své mise k záchraně duší, buďte si jisti, že se stanou. Jak započne v mé církvi nová éra zásadních reforem, bude přijato mnoho nekřesťanských skupin. A i když Já vítám všechny duše, nikdy nedovolím, aby mé Slovo, na němž byla zbudována má církev, bylo odstrčeno stranou. Ti, kdo Mě nepřijímají, protože nevěří v toho, kdo Já jsem, budou přivítáni do mého domu. Dostane se jim všemožné pohostinnosti, velice úslužného jednání, obdarování dary, a přesto odmítnou uznat svého hostitele. Postupem času bude můj dům zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu se oznámí, že je to tak spravedlivé. Křesťanům se navykládá, že Bůh by od nich očekával přijetí nevěřících do církve. Určité praktiky k mému uctívání se budou muset přizpůsobit, aby tyto návštěvníky neurážely. Brzy můj dům už nebude patřit Mně, neboť o mém pravém svatém Slovu se tam bude mluvit jen málo.

Nová slova, o kterých vám řeknou, že pocházejí z mých úst, budou použita mou církví na zemi k vítání cizinců v mém domě. A zatímco budu tiše sedět v koutě, budou v mém domě šílet. Odstraní cennosti a všechny symboly, které jsou spojovány se Mnou, mou milovanou Matkou a zastaveními Křížové cesty. Můj dům bude obrán o vše, co je Mi drahé a podvodníci se usídlí uvnitř. Stane se místem podivných vzpomínkových obřadů, nových a neobvyklých modliteb a nová kniha nahradí dosavadní. To bude pokračovat, dokud nebudu donucen opustit můj dům, protože se stane nevhodným pro mou svatou přítomnost. Pokud jde o všechny moje nevinné následovníky – uvidí jen to, o čem si budou myslet, že je pokusem modernizovat katolické náboženství.

Brzy už nebudu mít klíč k mému domu, neboť ten také seberou. Pak učiním svůj domov jen v srdcích mých věrných posvěcených služebníků, mých milovaných následovníků a těch, jejichž srdce Mi budou otevřena. Můj dům je váš. Můj dům je pro všechny. Ale vítám-li pohany ve svém domě, nedává jim to právo nutit Boží děti přijímat jejich zvyky, nebo dovolit, aby se jejich obřady uskutečňovaly v domě Pána.

Nesmíte nikdy dovolit, aby vaše víra byla takto zneužita nebo ohrožena, abyste nechali pohany poskvrnit můj dům.

Váš Ježíš