Můj nejváženější biskup bude předmětem hrozné justiční nespravedlnosti

Čtvrtek, 10. dubna 2014 v 17:22

Má vroucně milovaná dcero, mé srdce je zdrceno z tíživé situace mých posvěcených služebníků a těžkých zkoušek, jimž budou muset čelit kvůli mým nepřátelům. Můj nejváženější biskup bude předmětem hrozné justiční nespravedlnosti. Poté, co bude démonizován, podají si mnohé z mých posvěcených služebníků, odváží-li se vyslovit rozhořčení proti novým zákonům, které nejsou ode Mne a budou muset být svědky, jak jsou zaváděny do mých církví.

Mnoho posvěcených služebníků zmizí a bude uvězněno proti své vůli. Jiní, kteří nepříteli utečou, budou dopadeni, a bude třeba, aby si velmi důkladně připravili plány na přicházející dny. Ty přijdou zanedlouho potom, co bude portrét antikrista zavěšen na každém oltáři, zatímco každá stopa po mé tváři, mém kříži, svatých a svátostech, zcela zmizí. Tato diktatura bude jako ty, jichž jste byli svědky v národech, kde byli lidé pošlapáváni. Od ctitelů tohoto nového světového náboženství se bude očekávat klanění obrazu antikrista. Tito ctitelé se budou žehnat před touto ohavností, ale nebude to znamení kříže, které budou dělat, bude to způsob znamení rukou. Všichni, kdo se skloní před šelmou, se stanou jejími otroky a obrátí se proti těm, kteří ji odmítnou zbožňovat. Zradí dokonce i členy vlastní rodiny a vydají je k potrestání, taková bude moc šelmy nad nimi.

Každému z vás, a zejména mým posvěceným služebníkům, odkážu způsob ochrany proti moci šelmy a budu vám dávat pokyny na každém kroku této hrůzné cesty. Pošlu vám své statečné služebníky, věrné biskupy, kněze a jiné posvěcené služebníky – všechny ode Mne – kteří Mi budou i nadále sloužit. Budou požehnáni dary, které vám pomohou zůstat ve Mně a pro Mne, a tak budete schopni snést tento útisk, až do dne, kdy přijdu zachránit můj lid a vzít jej do svého království. Neobávejte se těchto časů, protože nebudou těžké, přijmete-li mou milosrdnou ruku a naučíte se Mi zcela důvěřovat.

Žehnám vám dnes ve jménu mého Otce a odkazuji každému z vás mou sílu, odvahu a odolnost, neboť je budete potřebovat, máte-li zůstat skutečnými křesťany, věrnými mému svatému Slovu.

Váš Ježíš