Můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace

Čtvrtek, 1. května 2014 v 23:30

Má vroucně milovaná dcero, můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace. Mnoho lidí ve světě si v tomto čase nevšímá proroctví obsažených v nejsvětější Bibli, vztahujících se k Velkému dni Pána. V přípravě na tento čas Mi můj Otec nařídil, abych vám sdělil, že datum pro můj Druhý příchod je stanoveno, ale pouze Bůh, Věčný Otec, je zná. Dokonce i Já, jeho jednorozený Syn, o tomto datu nic nevím – jen to, že to bude brzy.

Nejdříve je třeba, aby se stalo mnoho událostí před velkou obnovou, ale vězte, že všechny se stanou rychle, v překotném sledu. Ti, kdo se obávají Velkého dne, Mi musí spíše důvěřovat a modlit se za duše těch, kteří učiní vše, co mohou, aby se postavili proti Mně v mém hledání duší. Mým plánem je přivést i ty nejtvrdohlavější mezi vámi do mého království, neboť patří světu. Mé království přijde, neboť je to Boží plán a naplní poslední smlouvu podle nejsvětější vůle Boha.

Modlete se s velkodušností v srdci za duše, které mého milosrdenství nejvíce potřebují a Já je pokryji svou vzácnou Krví. Vše, co bylo na počátku, se na konci naplní, a pak bude existovat svět bez konce. Všechno začíná a končí s mým Otcem.

Nic nezabrání mému Druhému příchodu. Nikomu, kdo se staví proti Mně, nebo se Mi snaží odcizit duše, nebude dovoleno Mi vzdorovat, neboť až přijdu, všichni moji nepřátelé budou odvrženi. Zachráním slabé, vystrašené, zkroušené, kacíře, pohany, lháře, zloděje, vrahy – všechny hříšníky. Ani jeden z vás není vyňatý z mého milosrdenství. Miluji vás všechny.

Váš Ježíš