Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne.

Pondělí, 30. června 2014 v 23:50

Má vroucně milovaná dcero, vy, moji drazí následovníci, musíte vědět, že brány pekla mou církev nikdy nepřemůžou, i když mnoho z mé církve bude zničeno, jak bylo předpověděno. Ale Pravda nemůže nikdy zemřít. Mé Slovo nikdy nezanikne, ani mé učení nebude zapomenuto těmi, kdo jsou v pravé jednotě se Mnou.

Jen ti, kdo zůstanou věrni mému Slovu, mohou říct, že jsou součástí mé pozemské církve. Ti, kdo tleskají všemožným manipulacím s mými svatými evangelii, nebo přizpůsobování mého učení, nebudou už moci tvrdit, že Mi slouží. Pokud by se můj posvěcený služebník odvážil před mým časem [Druhého příchodu] vyhlásit jiné učení než to, které bylo dáno lidem mými apoštoly a proroky, bude okamžitě vypuzen.

Varuji všechny, kdo přijímáte cokoliv, co považujete za posvátné – co je ale výtvor lidí a jejich rukou – a vy to přijímáte jako moje, že vás vyženu, neboť se už nadále nebudete moci nazývat mými služebníky. A pokud uvedete duše v omyl, váš trest začne ve vašem čase a bude pokračovat dlouho po vašem odchodu z tohoto života.

Můj hněv neznáte, protože jste jej ještě nezakusili. Ale vězte toto: Vy, kdo Mě zradíte, už beztak víte, kteří to jste, neboť vaše víra již zeslábla. Mnoho vás již padlo a vaše slabost bude váš pád. Zradíte Mne, zřeknete se Mne a přijmete mé nepřátele, protože tak budete vtaženi do nového náboženství – světského humanismu, jenž jako vlk oblečený do roucha beránčího vás přijde pohltit – že Já budu zapomenut. Vaše ctižádost a touha zalíbit se mým nepřátelům, kteří v kruzích mé církve dosáhnou vysokých postavení – vás oslepí k Pravdě. To bude příčinou vašeho zániku a všech, které vtáhnete do smrtelného omylu.

Až má církev převrátí mé učení vzhůru nohama a naruby, budete vědět, že přišel čas, aby antikrist zaujal hlavní úlohu. Ti, kdo uctívají šelmu, si sami podepíší svůj rozsudek smrti a předají svou svobodnou vůli, posvátný Boží dar, mým nepřátelům. Jakmile se zavážete přísahou tomuto novému falešnému učení, budete vinni mým křižováním a váš trest bude tvrdý.

Proč, můžete se ptát, byste měli být trestáni za vaši poslušnost k starším? Odpověď je prostá. Když jste se zavázali přísahou Mi sloužit, souhlasili jste podporovat Pravdu. Porušíte-li tuto přísahu svou poslušností mým budoucím nepřátelům, pak to nebudu Já, komu budete sloužit.

Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne. Zřeknete-li se Mne, jako Boží služebník, nebudete nadále s to vést Boží děti k jejich věčné spáse.

Váš Ježíš