Nebojte se těchto událostí, neboť rychle pominou

Čtvrtek, 11. září 2014 v 14:15

Má vroucně milovaná dcero, mnoho ohavných činů proti lidstvu je připraveno, aby se realizovaly na popud tajných sekt, před kterými jsem své následovníky varoval.

Musíte být stále bdělí a mít za podezřelé vše, co vám připadá neobvyklé. Vzpomeňte si, co jsem vám říkal, a nespouštějte ze Mne oči. Věnujte nejméně jednu hodinu denně modlitbě, aby dopad takových zkoušek mohl být zmenšen, a v některých případech odstraněn. Nebojte se těchto událostí, neboť rychle pominou a Já brzy přijdu učinit konec všemu utrpení.

Moji milovaní následovníci, dbejte mých varování. Neignorujte je. Budete-li připraveni na takové události a vložíte-li veškerou svou důvěru v mé milosrdenství, přinesu vám útěchu a osvobodím vás od úzkosti. Všechno bude v pořádku, ale vězte toto: Během velké bitvy, duše, které jsem povolal na pomoc, se budou vzpírat. Každá z nich zjistí, že je těžké důvěřovat Mně, této misi, nebo tobě, má milovaná dcero. Král lží, Zlý, ani na vteřinu nezastaví slídění, jak tuto moji misi zničit. Budou šířeny všechny druhy odporných lží, aby odradily duše od naslouchání mému hlasu. Mnozí se pochybnostmi nechají zastavit v provádění mých pokynů, ale nic, co mohou udělat, nezabrání zásahu Boha, Věčného Otce, aby zachránil své děti.

Každý z vás musí jasně pochopit, že jsem to Já, váš Ježíš, který je vůdčí paží veškerého dění k šíření mého Slova a poskytování darů, které nebe odkazuje světu během těchto těžkých časů. Síla člověka je velká, je li použita k šíření zla a k odporování Božímu Slovu. Ale síla člověka, dá-li mu Bůh dar Ducha Svatého, nemůže být překonána. Nedovolte, aby mé dílo bylo pošpiněno, znesvěceno podlými zvěstmi, nebo odpornými pomluvami, neboť jsem to Já, váš Ježíš, kdo je zrazen, nikoliv duše, které jsem vybral, aby hlásaly mé svaté Slovo.

Váš Ježíš