Nebudu nikdy ignorovat ty, kdo jsou osamělí, smutní, ustrašení a nejistí, zda Bůh existuje, nebo ne

Pátek, 7. února 2014 v 23:38

Má vroucně milovaná dcero, jak se má poselství šíří a rozněcují potřebu povzbuzovat mnohé, aby se ke Mně obrátili, uvidíte mnoho zázraků.

Nevěřící, lidé každé víry a ti, kdo se ode Mne oddělili svými hříšnými životy, se obrátí. To vám slibuji. Člověk, jehož oči jsou zavřené, je otevře. Ti s nenávistí v srdci budou plakat slzy radosti, až bude sejmuta tíha jejich břemene. Člověk, který Mě vůbec nezná, Mě pozná. Tak mnoho jich přijde a budou ke Mně volat a mnozí pocítí přítomnost Ducha Svatého, až konečně přijmou, že jsem zasáhl, abych je ochránil od všeho zla.

Má dcero, prosím, uklidni všechny, kteří jsou smutní ze způsobu, jakým je má existence ve světě popírána. Řekni jim, že i když každá zmínka o Mně bude odstraněna, že Boží milostí i nadále osvítím duše těch, kteří budou ke Mně volat. Nikdy neopustím své vlastní. Nebudu nikdy ignorovat ty, kdo jsou osamělí, smutní, ustrašení a nejistí, zda Bůh existuje, nebo ne. Když prostě odloží svou pýchu a poprosí Mě o znamení mé přítomnosti, odpovím jim. Nikdy dříve jsem nezasáhl v tak obrovském rozsahu, jak to činím teď. Je to kvůli mé touze zachránit celé lidstvo, že proniknu do srdcí těch, kdo Mě až dosud popírali, budou-li ke Mně volat.

Očekávám vaši odpověď. Očekávám lásku a radost, kterou ve chvíli smíření naplním vaše srdce a duše, neboť to bude sladkost vašeho obrácení. To bude čas, kdy otevřete svou duši a dovolíte Světlu Boha vám přinést největší dar, jaký jste si kdy mohli představit – dar věčného života.

Váš Ježíš