Nejdříve přijdu pro ty, kteří jsou mého milosrdenství nejméně hodni

Neděle, 12. října 2014 v 21:20

Má vroucně milovaná dcero, Já jsem ochránce všech Božích dětí – každého z vás, bez ohledu na vaše pohlaví, věk, nebo víru. Jsem ochránce své pozemské církve, a žádný člověk ji nepřemůže. Zůstane nedotčená, přestože Mě mnozí opustí.

Ti, kdo Mě opustí, kdo změní Slovo Boží, nemohou říct, že jsou mojí církví, protože nemohu chránit církev, která nemluví Pravdu. Opravdová zkouška vaší víry začala a brzy budete zmatení a nebudete vědět, kam se obrátit. Buďte ujištěni, že i když jsem milosrdný, nebudu jen tak stát a nedovolím zrádcům znesvětit mé Tělo. Zajdou jen tak daleko, než zaslechnou burácející sílu Boží ruky.

Musíte se soustředit na Mne a přijmout, že soužení zesílilo a že vše, co bylo předpověděno, se musí stát. Teprve až se proroctví, daná světu na počátku, stanou zřejmá, člověk zcela pochopí, že můj čas je už téměř u něj. Nesmíte mít nikdy ze Mne strach, neboť má láska a milosrdenství jsou bez hranic. Bojte se jen těch, kteří nepřicházejí ode Mne, neboť je to duch zla, jenž je nutí dělat strašné věci. Jedině modlitbou můžete pomoci odčinit jejich hříchy a takovým šlechetným činem můžete rozehnat kouř Satana. Jeho dým v tomto čase pohlcuje svět, ale umět rozpoznat jeho přítomnost je mnohem těžší, než si dokážete představit. Jeho vliv je vždy skryt za zdání zájmu, dobročinná jednání, a projevuje se nejneočekávanějším, ale zdvořilým způsobem. Člověk, požehnaný darem rozlišení, pochopí, jak Satan pracuje. Rozpozná jeho díla, ať jsou jakkoliv pečlivě zamaskována a představena světu, slepému k Pravdě.

Brzy můj hlas probudí v srdcích lidí jejich spiritualitu, vnímání toho, čím jsou, pochopení, komu patří a povědomí o věčném životu, který jim přináším. Vězte, že až toto probuzení začne, pocítíte Boží moc, až Boží spravedlnost povstane z popela, a až maják Světla vrátí život do vyprahlých polí, které ve stavu sucha zanechal Zlý. Bude slyšet můj hlas a mnozí budou ohromeni, až ten den začne. Bude se šířit jako burácení hromu a všichni spravedliví lidé pokleknou ve chvále Boží. Nejdříve přijdu pro ty, kteří jsou mého milosrdenství nejméně hodni. Jsou to ti, kteří by měli být poslední, za to, jak se ke Mně chovali. A přesto budou pozváni do mého království jako první. Spravedliví přijdou jako poslední. Zlí budou zanecháni.

Všechny příležitosti budou využity, až do poslední vteřiny a ti, co budou křičet o mé milosrdenství, je dostanou. Ti, co Mě proklejí, budou prokleti.

Váš Ježíš