Nemluvte o každém svém dobrém skutku

Úterý, 16. prosince 2014 v 23:00

Má vroucně milovaná dcero, ti, kdo říkají, že přicházejí ode Mne a jsou požehnaní Duchem Svatým, jsou snadno rozpoznatelní těmi se skutečným darem rozlišení. Nikdy nevyhledávají pozornost druhých, nebo obdiv. Nikdy neusilují být oblíbení, ani oblíbení nebudou, neboť mluví-li Božím hlasem, přináší jim to hodně kritiky, protože laický svět Pravdou pohrdá.

Slovo Boží bude mít vždy své kritiky a nebude laickým světem přijato s nadšením. Až přijde den, kdy uvidíte splynutí mé církve a laického světa, buďte ve střehu. Moji služebníci, kteří Mi zůstanou věrni a budou veřejně hlásat Slovo, jak bylo dáno lidstvu v Bibli svaté, nebudou nikdy populární. Mohou být tolerováni, ale jejich hlasy jsou zřídka slyšet a Pravda je obvykle odmítnuta s pohrdáním.

Mezi vámi jsou ti, co se sami prohlašují za učitele mého Slova, ale šíří o Slovu Božím nepravdy, skryté za pečlivě vybranými slovy. Já vím, proč to děláte, a není to proto, abyste Mi pomohli zachraňovat duše. Naopak, chcete je ode Mne odtáhnout, neboť jste proti Mně.

Zrádcům mé církve, včetně laiků, musím říct následující: Starejte se o svou vlastní zahradu, protože je zanedbaná a půda je neplodná. Plevel se zakořenil a zdravé rostliny nikdy nevyrostou, aniž byste vykopali hnilobu a nahradili půdu novou, pohnojenou zemí. Jen tehdy, když obnovíte svou zahradu a začnete od začátku, může vaše zahrada opět plodit život. Jinak nebude žádný život a všechno v ní zahyne. Zničíte nejen svůj vlastní život, ale i život těch, kdo jsou vám blízcí, neboť můj Odpůrce nezachovává věrnost dokonce ani těm, které ovládne jako otroky, vykonávající na Mně jeho mstu.

Ti, kdo jsou moji, jsou v mnoha ohledech jako Já. Čím blíže jsou mému srdci, tím více Mě napodobují. Budou pokorní, neboť by se nikdy nemohli vychloubat svou znalostí o Mně. Mluví jen to, co bych řekl Já, a tím je Pravda, i když to na ně přitahuje nenávist. Shledali by, že je velmi nepříjemné být povýšen, nebo chválen pro jakékoliv dobré dílo, které vykonávají, protože to není jejich záměr. Usilují jen konat mou svatou vůli.

Znechucují Mě hlasy lidí, kteří křičí „podívejte se na mě – já jsem služebník Boží“, a kteří pyšně předvádějí dobrá díla, jež vykonávají v mém jménu, aby to viděl celý svět. Po každém dobročinném díle, které dokončíte, jděte dál k dalšímu úkolu – a neříkejte nic.

Nevyhledávejte uznání, neboť je to mé dílo, které děláte. Všechny dobré skutky vykonané v mém jménu, musí být nabídnuty Mně v pokorné služebnosti.

Nesmíte se nikdy vynášet v mém jménu, neboť je Mi to odporné. Sloužíte-li Bohu, sloužíte jeho lidu a musíte Mu vzdát díky za to, že vám dal milost to učinit. Nemůžete říct, že konáte takové skutky v mém jménu, hledáte-li díky, uznání, nebo chválu druhých. Učiníte-li to, pak jste pokrytci.

Váš Ježíš