Neoddělujte se ode Mne. Když to uděláte, bude velký pláč.

Pátek, 5. září 2014 v 20:45

Má vroucně milovaná dcero, ať je známo, že smrt nemá žádnou moc nad těmi z mých, jejichž víra je posilovala až do jejich posledního dechu. Tyto duše nemají strach z fyzické smrti, protože vědí, že v tomto okamžiku začíná věčný život. Takové duše očekávám s otevřenou náručí a ony poběží jako malé děti k Světlu mé lásky. Obejmu je, vezmu je do svého království a budu očekávat úplně každou takovou duši v přítomnosti hierarchie andělů a všech svatých – pak nastane velká radost.

Spojím je s jejich rodinami a bude hodně radosti, lásky a vzrušení. Už žádné slzy. Nezůstanou žádné vzpomínky na utrpení, které duše snášely na zemi. Všechny starosti, žal a zoufalství budou odstraněny a v okamžiku zapomenuty. Smrt otevírá dveře těm, kdo umírají ve stavu milosti, jelikož začíná nový život. Každé duši, přijaté do mého království, kde jsou různé úrovně, připadne některá za odměnu úměrně podle slávy, kterou přinesly Bohu.

Pokud jde o duše, zemřelé ve stavu hříchu, vězte, že Já jsem milosrdenství samo, a po jejich očištění, budou přijaty do mého království. Stále se za takové duše modlete, protože ony se v tom stavu za sebe již modlit nemohou. Vaše modlitby budou vyslyšeny a Já budu očekávat tyto duše s otevřenou a milující náručí. Je důležité, aby každé Boží dítě pochopilo jednu závažnou věc o životě po smrti.

Musíte Mě, vašeho Ježíše, prosit o odpuštění svých selhání, slabostí a neřestí dříve, než zemřete, neboť tehdy je mé milosrdenství nejsilnější. Nevěříte-li v Boha, odmítáte věčný život. Po smrti bez lásky k Bohu, láska už nemůže být vaše. Já jsem Láska a beze Mne nepocítíte nic než bolest. Oddělení od Boha byste se měli obávat. Cítíte-li se zmatení, pokud jde o mou existenci, pak Mě musíte prostě prosit o znamení mé lásky, a Já odpovím.

Neoddělujte se ode Mne. Učiníte-li to, bude velký pláč a už nikdy vás nebude možné utěšit, protože Já vám nebudu schopen pomoci. Mé království vám dá věčný život, ale musíte Mě prosit o mou pomoc modlitbou této modlitby modlitební kampaně (165):

O dar věčného života

Ježíši, pomoz mi uvěřit ve tvou existenci.

Dej mi znamení, aby Ti mé srdce mohlo odpovědět.

Naplň mou prázdnou duši milostí potřebnou k otevření mysli a srdce tvé lásce.

Měj se mnou slitování a očisť mi duši ode všech provinění, kterých jsem se dopustil ve svém životě.

Odpusť mi, že jsem Tě odmítal, ale prosím, naplň mě láskou, kterou potřebuji, abych se stal hodným věčného života.

Pomoz mi Tě poznat, vidět tvou přítomnost v jiných lidech a naplň mě milostí rozpoznat Boží znamení v každém nádherném daru, který jsi dal lidské rase.

Pomoz mi chápat tvé cesty a chraň mě před odloučením a bolestí temnoty, kterou cítím v duši. Amen.

Nedopusťte, aby vás lidská pýcha, rozumové analýzy nebo názory, odchýlily od Pravdy. Jako Boží děti, jste Mi velmi vzácní. Neztraťte se Mi. Přijďte. Jsem tady. Jsem skutečný. Nechejte Mě naplnit vám duši svou přítomností. Jakmile se to stane, zjistíte, že bude těžké si Mě nevšímat.

Miluji vás. Žehnám vám. Očekávám vaši odpověď.

Váš Ježíš