Nesmíte nikdy odmítnout Boha kvůli zlým činům těch, kdo falešně tvrdí, že Mu slouží

Neděle, 29. června 2014 v 20:20

Má vroucně milovaná dcero, kdokoliv, kdo se náboženstvím zaštiťuje při působení zla lidem jiných náboženství, není ode Mne. Náboženství, skrývající nenávist a démonizující jinou víru, neslouží Bohu.

Využívají-li lidé Mne, Ježíše Krista, jako štít, za nímž se ukrývají ve snaze vraždit a masakrovat nevinné, pak je to největší svatokrádež. Lidé, kteří věří v Boha, musí vědět, kdo Bůh je, co řekl světu a jaké pokyny dal svým dětem, aby Mu sloužili.

Bůh je Láska. Nepromíjí nenávist jakéhokoliv druhu. Uvidíte-li lidi, užívající náboženství jako plášť, aby z jakéhokoliv důvodu způsobili bolest druhým, musíte si být vědomi toho, že to s láskou k Bohu nemá co dělat. Nenávist pochází od Satana a on šíří svůj jed mezi náboženskými radikály, aby dali volný průchod jeho hněvu vůči Bohu. Tím, že vnikne do těch, kdo mají pokřivené chápání, pokud jde o to, kdo Já jsem, daří se mu šířit nenávist proti Bohu. Lidé pak řeknou: „Jak by Bůh mohl dovolit takové zlo ve svém jménu?“ Odpovědí je, že zlo se bude vždy vyskytovat na místech, kde je Bůh uctíván, protože taková místa jsou pozorně vyhledávána Zlým, aby zostudil každé náboženství uctívající Boha. Pro jeho skutky se lidé budou od Boha odvracet a budou Mu vyčítat každý zlý čin, spáchaný těmi, kdo tvrdí, že Mu slouží.

Nenávist se pečlivě maskuje. Obvykle bývá při těch, kdo tvrdí, že reprezentují Boha, aby byli viděni, že přinášejí spravedlivý trest Božím nepřátelům. Pozná se jako „hlas starostlivosti a zájmu“ s odsouzením toho, co chce, aby svět měl za zlou věc. Církve různých náboženských směrů po celém světě byly zevnitř infiltrovány Božími nepřáteli. Cílem je zhanobit jméno mého Věčného Otce. Projevilo se to ve všech koutech světa hlubokou nedůvěrou a oslabením víry v Boha. Přirozenou domněnkou pak je, že Boží zástupci podněcovali zlo v jeho jménu, a proto je víra v Boha chybou. Z toho důvodu byl svět uvržen do nenávisti, zkaženosti a válek, protože Satanův plán je zničit každé náboženství, uctívající pravého Boha. Ti, kdo působí takové zlo, nemají lásku v srdci.

Nesmíte nikdy odmítnout Boha kvůli zlým činům těch, kdo falešně tvrdí, že Mu slouží. Uděláte-li to a vzdálíte se kvůli tomu od Boha, odpadli jste kvůli lžím, které Satan chce, abyste spolkli. Neodsuzujte nikdy ostatní kvůli jejich víře – ať dobré, či špatné. Nikdy nesuďte mého Věčného Otce nebo Mne, Ježíše Krista, jeho milovaného Syna, pro hříchy, páchané těmi, kdo slouží jeho církvím. Člověk je, a vždy bude na této zemi hříšníkem. Hřích bude vždy prokletím člověka, dokud znovu nepřijdu. Ale obvinit Boha z hříchu je právě tak strašné znesvěcení, jako je to nemožné.

Probuďte se ke skutečnosti, že Satan existuje a že si dává pozor, aby skrýval tento fakt, že může klamně přivést duše do proklínání Boha, Stvořitele všeho, co je a kdy bude. Brzy všechny tyto ukrutnosti skončí a všechna sláva bude moje. Nebude to trvat dlouho, než bude Satan zničen a lidská rasa bude schopna jasně vidět, kdo Já jsem, i ten nádherný život, který přinesu při svém Druhém příchodu.

Musíte zůstat bdělí ke všemu, co je předkládáno v mém svatém jménu, neboť zjistíte, že ne všechno pochází ode Mne.

Váš Ježíš