Nesmíte nikdy uctívat žádného jiného Boha kromě Trojjediného Boha

Sobota, 14. června 2014 v 12:40

Má vroucně milovaná dcero, je jen jediný Bůh – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý – všichni odlišné osoby v jednom. Nejsou tři oddělení jedinci, neboť my jsme jeden – Bůh Otec, Stvořitel všeho, Bůh Syn, jak se projevil životem mezi vámi a Duch Svatý, daný lidstvu jako dar, který vaše srdce naplňuje poznáním, novým životem a mocí mé lásky.

Když přicházíte ke Mně, přicházíte k mému Otci. Když vás volá Duch Svatý, přichází od Otce. Všechno pochází z Boha. Nesmíte nikdy uctívat žádného jiného Boha kromě Trojjediného Boha. Ale vězte toto: Abyste poznali Otce, musíte uznat Boha Syna, neboť beze Mne, Ježíše Krista, nemůžete Otce poznat.

Bůh miluje všechny své děti, ale jeho děti Ho nemilují, jak by měly. To je v pořádku, protože skrze Mne se stanou součástí mého nového království na zemi. Pak jsou ti, kdo následují Zlého a vědomě mu dávají dar své svobodné vůle. Potom už nemají kontrolu nad svými činy, neboť zlí duchové v nich je používají, aby získali jiné zranitelné duše. Tyto duše neuctívají Boha, místo Něho uctívají Satana. Snažně vás prosím, abyste Mi pomohli zachránit tyto ubohé nešťastné duše, neboť svou svobodnou vůlí se už nedokážou samy zachránit. Rád bych, abyste skrze vaše modlitby prosili o osvobození duší v zajetí, aby mohly přijít zpět ke Mně.

Modlitba modlitební kampaně (157):

Za duše v zajetí

Ó, drahý Ježíši, osvoboď duše, které jsou otroky falešných bohů a Satana. Pomoz nám skrze naše modlitby přinést jim úlevu od bolesti posedlosti.

Otevři brány jejich vězení a ukaž jim cestu do Božího království dříve, než budou vzati Satanem jako rukojmí do propasti pekla.

Prosíme Tě, Ježíši, abys pokryl tyto duše mocí Ducha Svatého, aby hledaly Pravdu a pomoz jim najít odvahu odvrátit se od nástrah a špatnosti ďábla. Amen.

Problém, se kterým se setkávají duše, které zbožňují falešné bohy, je ten, že se nechávají otevřené duchu zla, jemuž stačí jen nepatrný zlomek jejich svobodné vůle, aby je zamořil. Falešní bohové vedou duše do strašného nebezpečí. Největší nebezpečí, kterému čelí, je to, že věří, že takové praktiky jsou normální, zdravé pro jejich ducha a prostředky, jimiž nalézají pokoj a klid ve svých životech. Vše, co najdou, je bolest a zármutek.

Varuji vás před nebezpečím následování magie a praktik učení New Age, protože nejsou ode Mne. Jen následováním Mne, Ježíše Krista, můžete mít věčný život. Opakem života je smrt. Smrt těla neznamená konec vaší existence. Vaše existence je věčná. Věčný život přichází jen skrze Mne. Věčná smrt pochází od Satana.

Váš Ježíš