Netrapte svá srdce, nesnažte se Mě přesvědčit nebo přelstít, bylo by to k ničemu

Sobota, 9. srpna 2014 v 17:43

Má vroucně milovaná dcero, zuří-li bouře a mír se tříští, vězte, že nastává čas, kdy zasáhnu a udeřím. Člověk spatří chaos všude, kam se podívá, a někteří budou říkat, že již nastal čas. Dokud však nespatříte propukat války v různých částech světa a nová učení se hromadit a šířit mezi duchovně vyhladovělé, kteří budou prvními, co po nich půjdou jako včely po medu, až tehdy si můžete být jisti velkými změnami, které urychlí Druhý příchod.

Před bouřemi se nakupí mraky a bouře budou zuřit před tím, než bude z nebe vržen poslední blesk. Znamení budou stále jasnější pro ty, kdo mají oči k vidění, ale zbytek bude prostě věřit, že ve světě je málo spravedlnosti – převraty jako dříve – právě tak, jako vždy byly. Ale vězte, že předpověděná proroctví se stanou a že mnozí je uvidí před Velkým dnem.

Netrapte svá srdce, nesnažte se Mě přesvědčit nebo přelstít, bylo by to k ničemu, jen by vám to vzbudilo strach v srdci. Trápí Mě být svědkem rozdělení ve světě, působí Mi bolest vidět zkaženost, vedoucí k zabíjení nevinných a utrpení způsobené slabým. Bolí Mě dívat se na tak mnohé v temnotě, plačící slzami žalu, neboť nevěří v budoucnost. Nemají žádnou víru v můj slib vyžádat si mé království a přinést lidstvu slávu. Ach, jak Mě to rmoutí a jak dychtím přinést těmto duším útěchu mé lásky a pokoj, jenž toužím vnést do nitra jejich duše.

Až míra rozvratu, soužícího svět, prudce naroste, musíte složit všechny své zbraně a odložit každý obranný čin, který kladete přede Mne, abyste se ochránili, a pak ke Mně volat v této modlitbě modlitební kampaně (163):

Zachraň mě před pronásledováním

Ó, Ježíši, ochraňuj mě od bolesti pronásledování ve tvém jménu.

Kéž jsem drahý tvému srdci.

Zbav mě pýchy, chtivosti, zloby, sobectví a nenávisti v duši.

Pomoz mi upřímně se odevzdat tvému milosrdenství.

Odejmi můj strach.

Pomoz mi ulehčit mou bolest a vzdal ode mne všechno pronásledování, abych Tě dokázal následovat jako malé dítě s vědomím, že všechno je v tvé moci.

Osvoboď mě od nenávisti těch, kdo prohlašují, že jsou tvoji, ale ve skutečnosti Tě popírají.

Nedej mě bičovat jejich zlými jazyky ani jejich zlými skutky odvrátit od cesty Pravdy.

Pomoz mi soustředit se jen na tvé přicházející království a vytrvat s důstojností vůči všem urážkám, které mohu snášet ve tvém jménu.

Přines mi pokoj mysli, srdce i duše. Amen.

Prosím, zůstaňte klidní, až bouře naberou na síle, neboť nebudete-li Mi zcela důvěřovat, ztratíte odvahu a vaše bolest, až uvidíte zlo maskované jako dobro, se stane nesnesitelnou. Důvěřujte Mi. Nikdy se neodchylte od mého učení a modlete se s odevzdaností duše, prostí zloby, jak se očekává od vás, jako mých následovníků. Uděláte-li to, budete osvobozeni a nic vás už nebude trápit.

Váš Ježíš