Nevšímejte si povyku protivníků, neboť v mém království lidské mínění neznamená nic

Sobota, 30. srpna 2014 v 18:15

Má vroucně milovaná dcero, vytrvalost v utrpení přivádí duši blíže ke Mně, a Já proto takové zkoušky odměňuji. Nikdy nepodceňujte, když má přítomnost v duši ujde pozornosti Zlého, který bývá rychle přitahován k duším, kde je má přítomnost nejvýraznější. Přijměte utrpení v mém jménu a pochopte, že důvodem k němu jsem Já. Kdybych nebyl přítomen, Zlý by si vás nevšímal.

Milosti, jež štědře rozdávám těm, kteří Mě nejvíce milují a ve všech ohledech odložili svoji sebelásku a pýchu, zahrnují i dar rozlišování. Je to velmi zvláštní dar z nebe, a požehnaní jsou ti, kdo mají milost rozlišit Pravdu, protože jsou jediní, kteří nebudou nikdy ovlivněni falší. Ti z vás, jimž byl dán tento dar, Mi budou přivádět duše. Ale za každou duši, kterou Mi přivedete díky vašim modlitbám a soužení, se vás Zlý bude pokoušet zastavit. Vězte, že sláva Boží, která je vám po boku, vyvolá hroznou zášť, a budete proklínáni v mém jménu těmi slabými dušemi, které jsou jako krmivo pro Satana a každého démona, kterého uvolnil k ničení duší na zemi.

Buďte v pokoji, a vězte, že budete-li hájit Pravdu – Slovo Boží – tváří v tvář protivenství, použiji všechnu svou moc k záchraně duší. Za každou duši, kterou Mi přivedete, uštědřím vám více milostí, a tak to bude pokračovat. Nevšímejte si povyku protivníků, neboť v mém království lidské mínění neznamená nic. Musíte pohlížet jeden na druhého jakoby mýma očima. Neřekl jsem vám to už? Nepochopili jste tu nejzákladnější lekci, které jsem vás učil během času svého pobytu na zemi? Milujte jeden druhého, jako Já miluji vás. Nemůžete-li milovat své nepřátele, pak zjistíte, že je těžké se ke Mně přiblížit. Povyšujete-li se nad druhé, pak nemůžete říct, že Mě bezpodmínečně milujete, protože jinak byste Mi řekli:

Ježíši, nejsem hoden stát před Tebou, ale dělej se mnou podle své vůle, tak jako já udělám, co Ty chceš.

Jděte, všichni, a mějte na paměti, kdo Já jsem. Jen tehdy, žijete-li svůj život podle mého učení, můžete skutečně říct, že jste moji. Nemůžete vyjmout část mého Slova a hlučně ji hlásat, a pak popřít ostatní části. Těm, kdo prohlašují svoji nadřazenost nad ostatními a předkládají své překroucené verze mého Slova, a bude-li to mít za následek vzdálení duší ode Mne, těm říkám: Den, kdy ukončím svou přítomnost ve světě, bude dnem, kdy mocní a pyšní budou prolévat slzy hněvu a pak zoufalství, jakmile poznají, jak jejich podvod přivedl mnohé duše k pádu, a budou se třást Božím hněvem. Nastane křik a skřípání zubů. Ale tehdy nebudou mít kam se obrátit. Nebudou mít nikoho, kdo by jim odpověděl, protože nikdy neuvidí mou tvář.

Váš Ježíš