Nevyhledávám zlé ke snadnému zničení. Mým jediným přáním je všechny zachránit.

Neděle, 11. května 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, mé nejvroucnější přání je přinést lásku, pokoj a štěstí všem Božím dětem. Nikdy netoužím po pomstě a nezáleží na tom, jak zlé jsou skutky lidí. Ani se nesnažím nikoho ponížit, i když mohou ponižovat jiné v mém jménu. Nikdy se nepokouším pošpinit pověst člověka, i když je příčinou mnohé zkázy ve světě. Nevyhledávám zlé ke snadnému zničení. Mým jediným přáním je všechny zachránit. Vroucně miluji duši každého Božího dítěte. Vytrvale je vyhledávám. Pokouším se je přitáhnout k sobě. Dokonce i ty, které nepřijímají moji existenci, jsou Mnou každý den vyhledávány. Dám jim pocítit svou přítomnost v jejich životech tím, že naplním jejich duše láskou k druhým tak, že využiji jejich niterné dobroty, aby mohla překonat negativní myšlenky, skutky a jednání.

Některé duše jsou ke Mně přirozeně vnímavé a Já se těším z jejich velkodušné odpovědi a z něžného srdce. Jiní mají mezi Mnou a sebou hradbu, a tak je pro Mne těžké dotknout se jejich duše. Ale budu se neustále pokoušet dosáhnout k takovým duším mnoha způsoby, dokud nebudu moci otevřít jejich srdce moci Boží lásky.

Láska je hnací silou, která vede ke všem dobrým věcem. Láska je přítomná ve všech Božích dětech od okamžiku narození. Boží dar lásky pomáhá lidstvu přemáhat Zlého. Když se Bůh doprošuje a posiluje lásku v duši, dělá to, aby bránil své dítě před zlobou ďábla. Láska je mocnější než nenávist, ale nenávist je trpělivá. Satan, plný nenávisti k lidstvu, nemá lásku naprosto k ničemu, kromě sebe. Napadá lidstvo tím, že vnáší nenávist do duší, které byly oslabeny hříchem. Nenávist nalézá připravený domov v duších těch, kdo jsou závistiví, plní pýchy, osamělí a zmatení. Satan nebude nikdy pokoušet duše k nenávisti tak, že bude duším zjevná, čím je. Místo toho vždy svede duši hříchem pýchy, neboť to je jeho první taktika. Duše bude uvedena do víry, že musí být rozzlobena, protože jí to diktují její vlastní potřeby, že všechno ví sama nejlépe, a že přitom činí dobrou věc.

V tomto čase se láska Boha šíří mezi všemi jeho dětmi. Bůh tak činí ze svého milosrdenství. Zvětší lásku v srdci člověka na pomoc lidstvu k boji proti nenávisti, která brzy ve světě zesílí, až se srdce lidí stanou chladná jako kámen.

Prosím vás, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (149) k hledání Boží lásky v tomto čase:

Pro nalezení Boží lásky

Ó, Ježíši, naplň mě Boží láskou. Naplň mě svým Božím Světlem a zaplav mě láskou, kterou potřebuji k šíření sémě Božího milosrdenství mezi všemi národy.

Dovol mi šířit tvou Boží lásku mezi všechny, se kterými se setkám. Rozšiřuj svou lásku, aby roznítila všechny duše, všech náboženství, všech vyznání, všech národů – aby jako mlha snesla všechny Boží děti do jednoty.

Pomoz nám šířit Boží lásku, aby mohla a dokázala zvítězit nad vším zlem ve světě. Amen.

Vždy stavte lásku na roveň s Boží přítomností. Vězte, že jen láska Mi může přivést duše. Vězte, že od Boha může pocházet jen láska. Jen láska má moc přinést mír, spokojenost a jednotu mezi národy. Nenávist pochází od Satana a kdekoliv ji vidíte, musíte se modlit výše uvedenou modlitbu, abyste našli Boží lásku. Nezapomeňte, že láska překoná vše, protože pochází od Boha.

Váš Ježíš