Neznají Boha ti, co věří, že neztrestá bezbožné

Čtvrtek, 6. listopadu 2014 v 17:40

Má vroucně milovaná dcero, pro mého Věčného Otce přišel čas smazat z povrchu země poskvrnu, která vrhá temnotu na duše lidí. Potrestá zlé a vezme do své svaté náruče ty, kteří dodržují svaté Slovo Boha. Jeho andělé vyrazí vpřed jako vzedmutá bouřlivá vlna a velkými kosami odetnou kořeny choroby, která pustoší duše lidí, aby se svět mohl stát znovu čistým.

Obávejte se hněvu Boha, protože je-li dohnán k takové zuřivosti, budou se lidé třást strachy. Neznají Boha ti, co věří, že neztrestá bezbožné. Jejich hlasy, hlučné a pyšné, plní zemi falšemi; a ti, kdo se sami považují za hodné velké přízně v očích mého Otce, ale kteří proklínají mírné v mém lidu, budou vytrháni z půdy a budou čelit největšímu trestu, jaký byl od velké potopy na lidstvo vylit.

Boží andělé sestoupí a s kosou v pravé ruce oddělí zrno od plev. Ti, kdo proklínají Boha, budou umlčeni, i ti, kdo špiní Syna člověka, budou umlčeni, ti kdo znesvěcují jeho Tělo, budou bloudit ve zmatku, ztracení a zmatení, před tím, než budou uvrženi do pustiny.

Boží láska nebyla opětována a jeho milosrdenství bylo již odmítnuto. Nevděčné duše, s očima pevně upnutýma na vlastní potěšení – a jejich odhodlání jednat v přímém rozporu s vůlí Pána – pocítí bolest Božího trestu. Jako stěna blesků se vylije tento trest, jako velká bouře bude velké vzedmutí země pocítěno ve všech částech světa.

Ti, kdo znají Pravdu, nebudou mít strach, neboť budou ochotnými svědky slibů, které ve vztahu k přicházejícímu Velkému soužení jsou zapsány ve svatém Písmu. Ti, kdo vyloučili Boha ze svého života – jakoby odřízli nějaký úd od svého vlastního těla – si neuvědomí následky proklínání Boha dřív, než bude příliš pozdě.

Vy, kteří jste Mě zradili, budete trpět nejvíce. Vy, kteří jste házeli kameny na ostatní, v chybné víře, že Mě zastupujete, nebudete mít nikoho, k němuž byste se mohli obrátit. Neboť kdekoliv se budete pokoušet skrýt, budete nalezeni nazí, a nebude, čím byste zakryli svou hanbu. Říkám vám to, neboť trpělivost mého Otce je vyčerpána a na bitevním poli se objeví dvě armády – ti, kdo jsou pro Mne, a ti, kdo jsou proti Mně.

Modlete se o Boží milosrdenství. A vy, kteří bičujete mé Tělo, vězte toto: Věřte si, že mohu být vyhnán ze svého domu, ale z vaší strany by to byl těžký omyl.

Pryč ode Mne, neboť Mi nepatříte. Vaše bezbožnost bude vaším pádem a skrze věrnost Zlému jste se sami odťali od mého nádherného království.

Váš Ježíš