Nikdy nesuďte jiná náboženství, víru nebo sexuální orientaci

Středa, 6. dubna 2011 v 00:05

Má milovaná dcero, muka, která snášíš, jsou vyvolána podvodníkem, jenž se tě stále pokouší svést k tomu, aby ses vzdala práce na tomto nejsvětějším díle. Trhá tě na kusy. Přijmi to. Nikdy nepochybuj o mém Božím Slovu a nesejde na tom, jak těžké to pro tebe může být. Odměním tě duchem pokoje, když se Mi zcela odevzdáš. Říkej Mi to každý den, po celý den a pros Mě o milosti, abych tě naplnil radostí, jakmile na tebe mistr klamu zaútočí. Zůstaň silná, má dcero. Nikdy se nevzdávej. Udržuj svou mysl čistou od nepořádku a soustřeď se na má poselství světu. Jsou to dnes nejdůležitější poselství pro lidstvo. Jsou jimi lidstvu dávány pokyny, jak ještě jednou najít správnou cestu ke Mně.

Lidé jsou mým učením zmateni

Mnoho lidí je nyní ztraceno. Jsou zmateni mým učením a mnoha způsoby, jakým je vykládáno, oslabeno, nebo změněno. Jak je k němu něco přidáváno, nebo zase odebíráno. Mé děti potřebují dnes vedení, aby mohly hledat milosti, které potřebují k tomu, aby se staly znovu silné a dobré mysli. K tomu mohou dojít jen modlitbou a přijetím mého učení.

Nevylučuji ani jednu jedinou duši na světě

Mé děti, které se obrátily, to vědí a prostřednictvím svátostí přicházejí blíž ke Mně. Avšak pro ty toulavé, ztracené děti se musí začít od samého začátku a připomínat jim Desatero přikázání, které dal světu Mojžíš. Je dnes mnoho, mnoho dětí, které si toho nejsou vědomy. Nevylučuji ani jednu jedinou duši na světě, a nezáleží na tom, jaké náboženství vyznává.

Varování věřícím, kteří povýšeně shlížejí na jiná vyznání víry

Vymezují-li se moji věřící mezi sebou, považují-li se za lepší, nebo vyvyšují-li se na účet jiných, kteří jsou v nevědomosti o mém učení, pak se chovají stejně, jako farizeové. Hanba těm, kteří se cítí povýšeně vůči duším, které potřebují osvícení. Hanba těm, kteří jsou si vědomí Pravdy a vysmívají se jinověrcům. Těm, kteří si myslí, že zasvěcením do Pravdy a účastí na nejsvětějších svátostech jsou důležitější v mých očích. Ano, tito oddaní následovníci přinášejí do mého srdce útěchu a radost. Ale když odsuzují, nebo soudí jiné pro jejich víru, hrubě Mě urážejí.

Moji následovníci, otevřete oči k jednoduché a prosté pravdě mého učení. Nesuďte ostatní. Nedívejte se svrchu na ty, o nichž si myslíte, že jsou hříšníky a ty, kdo odmítají má učení, protože jsou vám rovni v mých očích, přestože vám byl dán dar Pravdy. Velmi Mě bolí srdce, když takoví následovníci, ačkoliv to míní dobře, předpisují těmto ubohým, ztraceným duším, jak mají žít své životy. Jsou tím na špatné cestě.

Nikdy neříkejte lidem jiné víry nebo jiné sexuální orientace, že jsou zatraceni

Jestli použijete mé učení násilným způsobem tak, že řeknete těm, kteří nejsou moji následovníci, že zahynou, nebo utrpí škodu tím, že označíte jejich cesty jako ďábelské, pak je učiníte ještě slabší, než byli dříve. Hodně z nich se k vám prostě obrátí zády. Pak jste zklamali. Místo kázání projevte soucit. Učte příkladem. Nikdy neříkejte, nebo nezkoušejte říkat těmto lidem, že jsou v zatracení v mých očích, protože nejsou.

Miluji každou jednotlivou duši všech náboženství. Všech přesvědčení a všech věr. Všech sexuálních orientací. Každá je mé vzácné dítě. Není lepší než jiná. I když hřích bude vždy přítomen – všichni jste hříšníci, nezapomeňte na to – bude na každém jednom z vás, aby následoval mé učení a šířil mé Slovo.

Obejměte jeden druhého. Jeden druhému projevte soucit. Nikoho nevylučujte, bez ohledu na to, zda jsou katolíci, nebo z jiných křesťanských denominací, či muslimové, hinduisté, židé, buddhisté – dokonce ani ty z nových kultů, které se objevily a kteří nevěří v Boha, Věčného Otce. Modlete se za ně. Učte je o důležitosti otevření jejich srdcí Pravdě. Vyučujte příkladem. Rozšiřujte obrácení. Ale nikdy nesuďte jiné, nebo se nepokoušejte vymezovat sami sebe vůči těm, kteří nerozumějí Pravdě.

Nikdy si nemyslete, že kvůli tomu, že vám byly dány milosti z nebes pro vaši věrnost ke Mně, jste lepší než vaši bratři a sestry. Ano, přinášíte radost mému Nejsvětějšímu Srdci, ale musíte přistupovat k druhým milujícím, nikoliv diktátorským způsobem.

Nikdo není hoden, aby soudil jiné

Nikdo není hoden, aby soudil ostatní. Nezapomeňte tuto lekci – ani jeden z vás není hoden soudit nebo hodnotit jiné. Nikdo z vás nemá moc, nebo božskou znalost k tomu, aby pronesl jakýkoliv morální odsudek nad jinými. Udržujte si otevřenou mysl a nezapomeňte, že den, kdy si začnete myslet, že jste v mých očích důležitější, než ti, které zavrhujete jako hříšníky, je dnem, kdy jste začali být pro Mne ztraceni.

Nevyloučím žádné vyznání víry z těchto poselství

Mé Slovo je nyní dáváno lidstvu jako dar. Každému jednomu z vás. V těchto sděleních se nebudu zaměřovat jen na jednu skupinu oddaných následovníků. Vy, kteří rozumíte Pravdě, nechejte Mi připomenout, že všechny mé děti na celém světě, zejména zatvrzelí hříšníci a ti, kdo nevěří v existenci mého Věčného Otce, Boha Stvořitele a tvůrce všech věcí, mají teď přednost. Bude to teď na vás, moji následovníci, abyste se modlili velmi usilovně za ty, kdo jsou slepí. Ale dělejte to takovým způsobem, o jakém jsem vás poučil. Konečně nezapomínejte, že vás miluji všechny.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus

Král všeho lidstva