Nové náboženství pro všechny lidi bude přitahovat nekřesťanská vyznání

Čtvrtek, 11. prosince 2014 v 21:50

Má vroucně milovaná dcero, přináším vám dnes poselství, které ulehčí vašemu srdci. Vy, moji drazí stoupenci, věrní mému svatému Slovu, dostanete ode Mne mimořádné milosti. Tyto milosti, které budou vylity na všechny, kteří trpí v mém svatém jménu, vám přinesou mimořádnou úlevu ve zkouškách, které jsou před vámi.

Dám vám také milost zachránit všechny ubohé zmatené, svedené a rozrušené duše, které Mě vyloučily ze svého života. Vaše modlitby a vaše vytrvalost je vše, co potřebuji, když Mi je nabídnete v pokání za tyto duše. Tento dar je mimořádný a Já jej udělím, protože velmi brzy zmatení velkého rozsahu vyvolá natolik velký neklid mezi křesťanskými vyznáními, že Mě mnozí opustí.

Jako branci vstupující do armády v přípravě na válku, se budou lidé hlásit k novému náboženství, maskovanému jako křesťanské, o němž se bude mluvit jako o lidovém náboženství – náboženství, které přijímá silné, slabé, a všechny hříšníky, o kterém budou říkat, že překračuje všechny politické rozdíly. Mnozí se budou domnívat, že podporují své vlastní náboženství, ale opustí Mě. Cesta pro tento velký podvod již byla vytyčena a vůdci v tomto novém náboženství již byli jmenováni. Tiší, pracovití a rozhodní, už před nějakým časem zasadili semínka v mnoha národech a brzy uvidíte výsledky.

Toto nové náboženství bude vnímáno jako soucitné. Nové náboženství pro všechny lidi bude přitahovat nekřesťanská vyznání a na obhajobu tohoto hnutí [jeho hlasatelé] použijí každou přesvědčivou lež. Boží zákony budou zcela ignorovat a učiní všechny pokusy ke zdůvodnění svého nového přístupu k celosvětové evangelizaci.

Na obhajobu změn, potřebných k zavedení první části nového pseudoučení, budou určití lidé z mé církve pronášet promluvy s typickými lžemi. K popisu mého učení nebudou použity výrazy, jež dobře znají křesťané, kteří mě skutečně znají. Když se o Mně budou zmiňovat, budou mluvit způsobem, ponižujícím a urážejícím mé božství.

Já znám své vlastní a oni znají Mne. Znám i své nepřátele, kteří každému, kdo jim bude naslouchat, namluví, že Mě znají. Buďte ve střehu, když moji nepřátelé, kteří říkají, že jsou ode Mne, o Mně mluví pohrdavě, projevují málo úcty k mému Slovu, nebo se pokoušejí dát mu nový význam. Neboť i ten můj nejlstivější nepřítel klopýtne, protože všechno, co pochází od mého Odpůrce, bude vždy zmatené. Cokoliv, co pochází od Boha, kde je přítomný Duch Svatý, nebude nikdy zesměšňovat Mne, Ježíše Krista.

Jakmile budete v mé církvi svědky zmatků a nového učení, uctívajícího lidské potřeby a tužby, pak z ničeho, co z toho vzejde, nebude dobrý pocit. Vy, moji drazí následovníci, budete zneklidnění, ustrašení a plní zármutku. Kvůli tomu, co má přijít, dám těm, kdo Mě skutečně milují, milosti, aby Mi pomohli zachránit Boží děti před touto velkou ohavností, která brzy zvedne svou ohyzdnou hlavu.

Přijměte mé dary; slib pomáhat vám a vést vás, který vám teď přináším. Mé Slovo bylo lidstvu dáno už dávno. Slovo není nové. Člověk, jenž k němu přidává, nebo je mění, bude velmi trpět. Bylo to předpověděno v Bibli svaté a přesně to se nyní stane. Můj Odpůrce bude manipulovat s mým Slovem a svět spolkne lži, které se dostaví jako výsledek.

Váš Ježíš