Nyní vám dám poslední modlitbu modlitební kampaně

Středa, 8. října 2014 v 21:10

Má vroucně milovaná dcero, mé srdce je tak zlomené v tomto čase. Zrádci Mi probodli bok a země je nyní zaplavována přívalem mého žalu, jenž je tak silný, že nemohu být utěšen.

Zeptám se vás – kdo mezi mými posvěcenými služebníky bude dost silný, aby se zastal Pravdy?

Dám vám poslední modlitbu modlitební kampaně (170). Je pro kněze. Prosím, aby moji posvěcení služebníci se ji modlili každý den:

Za zachování svatého Slova Božího

Ó, drahý Pane, můj milovaný Ježíši Kriste, podrž mě.

Ochraňuj mě.

Udržuj mě ve světle své tváře, zatímco mé pronásledování bude narůstat, kdy mým jediným hříchem bude zachovávání Pravdy, svatého Slova Božího.

Pomáhej mi nacházet odvahu, abych Ti dokázal sloužit za všech okolností.

Dej mi svou odvahu a sílu, když bojuji na obranu tvého učení proti vášnivému odporu.

Nikdy mě, Ježíši, neopouštěj v čase mé potřeby a dej mi vše potřebné, abych Ti mohl stále sloužit,

poskytováním svatých svátostí a tvého vzácného Těla a Krve skrze nejsvětější oběť mše svaté.

Žehnej mi, Ježíši.

Kráčej se mnou.

Spočiň ve mně.

Zůstaň se mnou. Amen.

Váš Ježíš