Obrácení

Neděle, 21. listopadu 2010 v 01:30

Dnes, má dcero, přináším poselství naděje a pokoje všem mým dětem, které možná měly pocit strachu z těchto poselství. Vězte, že ani ti, jimž připadá těžké věřit ve Mne, mého Věčného Otce a Ducha Svatého, nemusí mít starosti. Mnoho z vás, mé drahé děti, chce věřit, kvůli vašemu rozumovému uvažování a logice, kdy hodnotíte všechny věci na základě racionálního myšlení, shledáváte, že je těžké věřit v nadpozemskou realitu.

Nebojte se. Modlitbou, třeba jen jednou denně, a prosbou, aby mé Nejsvětější Srdce vylilo mou lásku na vás, se budete brzy cítit jinak. Mnoho z vás – jejichž víra je slabá – závidí jiným hlubokou víru. Musíte pochopit, že Já vás miluji všechny. Jako rodič každého z vás, mám pro vás mimořádné a hluboké místo ve svém srdci. Nikdy nesmíte mít pocit, že nejste hodni mé lásky.

Cožpak jsem vás nemiloval do té míry, že jsem dobrovolně položil svůj život za vás, v naději, že dostanete druhou příležitost se vrátit ke Mně?

Děti, vždy budete odstrkovány jinými, když projevíte víru ve vašeho božského Stvořitele. Když se tak stane, vzpomeňte si, že je to něco, co musí člověk z lásky ke Mně na této zemi vytrpět. Nikdy nedovolte, aby vaše víra ve Mne, vašeho božského Spasitele, zeslábla, nebo byla skrytá před těmi, kteří se na vás dívají s lítostí.

Ano, mnohé moje děti, ovlivněné lidským uvažováním a logikou, záměrně vloženou do jejich uzavřených duší, budou zpochybňovat vaši víru. Aby vás ještě více urazili, vaše víra jim bude trapná, a i když to veřejně nepřipustí, budou cítit podivnou žárlivost. Tato žárlivost pramení z jistoty, že jim začíná svítat, že v nitru své duše mají prázdnotu. Nesejde na tom, jak důkladně hledají ve svém nitru, nemohou porozumět tomu, proč tomu tak je. Mezitím ty, věřící, podstupuješ ponížení skrze rozpačité zraky přihlížejících, se slabou, nebo vůbec žádnou vírou.

Nikdy se neobávejte, ani nebuďte v rozpacích přiznat se k lásce, kterou ve svých srdcích chováte vůči mému Věčnému Otci. Ukažte svou víru veřejně, ať všichni vidí, že jste hrdí na lásku ke Mně. Tím, že to uděláte, půjdete příkladem.

Nikdy se nesnažte tvrdě vnucovat nevěřícím svou víru logickou argumentací a agresivním způsobem. Místo toho ukažte svým bratrům a sestrám lásku a podporu, i když víte, že potřebují vedení. Když uvidí přímý postoj, jak otevřeně a s radostí vyjadřujete lásku vašeho srdce ke Mně, začnou se divit.

Budou-li jiní vedeni příkladem lásky, úcty a dobrých skutků, potom budou přitahováni ke Světlu. Mnozí z nich nepochopí ihned proč. Ale postupem času, a zejména silou vaší modlitby, budou kráčet směrem ke Mně.

Naléhavě vás všechny prosím, abyste se modlili za obrácení všech duší. To zahrnuje ty lidi, kteří jsou vám osobně známí, a o nichž si myslíte, že potřebují modlitby v těžkostech, jimž v životě čelí. Stejně tak se modlete za obrácení ubohých duší, které jsou pro Mne ztraceny pro temnotu, která je dělá slepými vůči Pravdě. Se soucitem a s láskou se modlete zejména za ty, kteří aktivně následují cestu mistra klamu. Tito více než kdokoliv jiný potřebují vaše modlitby.

Dejte vědět všem těm, se kterými přicházíte do styku, podrobnosti o tom, jak každý z nich může být spasen, dokonce i v okamžiku smrti, když se bude modlit růženec Božího milosrdenství.

Prosím, prosím, řekněte toto každému, kdo bude ochoten poslouchat. Naléhejte na ně – odvážíte-li se – aby jej četli a zapamatovali si jej, protože budete-li se jej vy i oni modlit ve svém posledním výdechu, pak můžete být, a budete Mnou zachráněni.

Nikdy se nestyďte za křížky, které nosíte

Neciťte se nikdy uraženi, smějí-li se vám nevěřící, nebo si z vás tropí žerty, když se modlíte. Nikdy se nestyďte za křížky, které nosíte k ochraně. Neskrývejte tyto znaky lásky, kterou máte ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, k mému Věčnému Otci a k Duchu Svatému. Když budete s hrdostí nosit tento znak svaté úcty, potom ke Mně přivedete i jiné. Přes opovržení, které vám tito lidé projeví navenek, vnitřně vám budou vaši víru závidět. Mnozí z těchto pozorovatelů pociťují ve svém nitru prázdnotu, jako následek jim chybějící víry. Modlitby, moje děti, Mi mohou pomoci získat jejich duše. Modlete se za ně tuto modlitbu:

Můj drahý Pane, natahuji k Tobě ruce a chci Tě poprosit, abys vzal do své něžné náruče mé milované bratry a sestry.

Požehnej je svou svatou Krví a daruj jim potřebnou milost, aby přijali Ducha tvé lásky, která je přivede do věčné spásy.

Když vás, moji věřící, někdo veřejně napadne pro vaši víru, tak řekněte toto:

Jsem následovník Krista, jenž vytrpěl smrt z rukou nevěřících. Proto já, jako jeho následovník, budu vždycky pro lásku k němu trpět ponížením od ostatních. To je kříž, který nesu a jsem na něj hrdý. Můj Spasitel nezemřel jen za moje hříchy, ale i za vaše.

Budou-li se hrdě vychloubat, že jsou agnostici, nebo ateisti, zeptejte se jich, zda se budou cítit stejně, až se jejich život na zemi bude chýlit ke konci. Dejte jim potom tuto radu: Ať si na své smrtelné posteli vzpomenou na modlitbu růžence Božího milosrdenství, i když si budou ještě nejistí. Ať otevřou svá srdce a prosí mého Věčného Otce, aby jim odpustil. Ať si vzpomenou na můj slib. Jako soudce, stejně jako Spasitel, jim odpustím – každému mému dítěti v okamžiku jeho posledního výdechu na této zemi. Řekněte jim, ať se usilovně modlí, aby alespoň jednou otevřeli svá srdce.

Modlitby vedou všechny moje děti blíže k mému království na zemi, až se nebe a země spojí v jedno. Síla modlitby bude skutečně pochopena jen tehdy, když si moje děti otevřou svá srdce a budou Mě volat. Proste, neboť když to bude vůle Boží, vaše modlitby budou vyslyšeny.

Nikdy neodpírejte vašim dětem svátost křtu

Nakonec se modlete za malé děti, vaše syny a dcery a za mládež na světě. Každý z nich si zaslouží, aby mu byla ukázána Pravda. Pro duchovní temnotu svých rodičů, která existuje na zemi poslední dvě desetiletí, jim nebyla ukázána ani pravda Boží lásky, ani dáno vedení. I když je vaše víra slabá, nevyhýbejte se své rodičovské povinnosti umožnit jim přístup ke svátostem, a hlavně ke svátosti křtu. Nikdy se neprohřešte tím, že byste odepřeli tuto nejdůležitější svátost svému vlastnímu dítěti. Mnoho rodičů, kteří hrdě a pevně vykřikují své názory o nevíře, ničí duši svých dětí. Dejte svým dětem dar svátosti. Časem vám za to buď poděkují, nebo Mě odmítnou. To záleží na nich. Odmítejte Mě, když musíte, ale nekraďte duše mých dětí. Jste sice jejich rodiče tady na zemi, ale jsou to děti mého Věčného Otce, Stvořitele a tvůrce všech věcí. Nesnažte se je vtáhnout spolu s vámi do temnoty. Znovu si vzpomeňte, že bez ohledu na vaše přesvědčení, vás všechny miluji.

Váš božský Spasitel a soudce

Ježíš Kristus – Syn Věčného Otce