Ochraňujte mé Slovo. Mluvte o mém Slovu.

Neděle, 28. prosince 2014 v 18:30

Má vroucně milovaná dcero, největší bolest soužení je ta, která existuje v zákonech vašich národů, které všemi způsoby odporují Božím zákonům, jak otevřeně, tak i skrytě. Neboť každý Boží zákon, který porušili ti, kdo řídí vaše národy, je nyní nahrazen tichým zabijákem duší. Každý zlý čin bude představen jako dobrá věc. Čím hříšnější je jednání, tím více mu bude tleskáno. Ti, co hlásají Pravdu – pravé Slovo Boží – nebudou mít možnost promluvit. Jejich hlasy bude většina ignorovat. Ale pokud budou slyšeny, budou odsouzeny jako škodlivé.

Pro Pravdu skutečně nastal čas, kdy bude postavena na hlavu a vydávána za lež. Většina bude nyní Slovo považovat za literární dílo – za lež. Avšak Boží zákony je těžké ignorovat, a tak se stane, že ti, co řídí vaše národy, až budou vyzváni zodpovídat se ze svých bezbožných činů, prohlásí Boží Slovo za chybné a zastaralé.

Aby ďábel zajistil přijetí své zkaženosti, jeho lstivost vedla k tomu, že každé morální jednání a skutky budou prohlášeny za nelidské a jdoucí proti občanské svobodě. Ale ti, kdo jsou požehnáni darem Ducha Svatého, budou stále schopni rozlišit mezi dobrem a zlem. Nikdy předtím, ode dnů Noe, nebyl svět pokryt takovým klamem. Nikdy předtím člověk nehřešil tak jako dnes. A stejně jako ve dnech Noe, posedlost člověka sebou samým dosáhla takových mezí, že věří, že má moc nad svým osudem – taková je míra jeho narcismu.

Hřích je dnes přijímán s radostí a je prosazován jako občanské právo, a proto se od vás očekává, že to budete respektovat. A pokud ne, pak byste mohli zjistit, že jste vinni zločinem. Vaším zločinem bude to, že se držíte Božího Slova a kvůli tomu budete nuceni trpět.

Jak snadno lze člověka oklamat globálním plánem k rozptýlení pocitu viny za hříšné činy, vepsaných do zákonů vašich národů. To všechno bylo předpověděno a velmi brzy už žádná nepravost, včetně vraždy, eutanazie a potratu, nebude považována za špatnost. Přijde čas, kdy genocida ohromného rozsahu bude následovat zavedením takových zákonů, jež budou navrženy tak, aby učinily legálním a legitimním zabíjení těch, kdo trpí zdravotním postižením a jinými fyzickými potížemi.

Špatné zákony, zakotvené ve vašich národech, povedou k zavedení významnějších zákonů, které vás zbaví všech práv. Dali jste pravomoci těm, kdo Mě popírají – kdo pohrdají Božími zákony – a proto vzniknou ještě nemorálnější zákony, které způsobí nepředstavitelné utrpení. Co se může jevit jako zákony státu prosazující občanská a lidská práva, povede k druhu diktatury, pro niž být křesťanem se stane porušením zákona.

Ochraňujte mé Slovo. Mluvte o mém Slovu. Nepadněte do léčky účastí na kdejaké globální kampani za občanská práva, která je zamýšlena k obrácení světa na nové jednotné světové náboženství. Volám k mým posvěceným služebníkům, aby hlásali Boží Slovo a odmítli zlé jednání, které sevřelo téměř každý národ, který popírá Slovo Boží.

Je velmi snadné dovolávat se rozšiřování lidských práv, ale je třeba, aby se moji odvážní služebníci postavili a prohlásili, že takové činy – které jsou Bohu odporné – jsou namířeny proti Mně. Protože tím na sebe přitáhnete obrovskou kritiku, která vás učiní neoblíbenými.

Mějte na paměti, co jsem řekl – člověk, jenž Mi upřímně, čestně slouží, se nikdy nebude bát mluvit Pravdu a nikdy nebude vyhledávat popularitu. Jeho jediným cílem bude zachraňovat duše.

Váš Ježíš